Aktualności

baner-historia-fotorelacja

wyróżnienia WSSE - baner

Oświadczenie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

W związku z zamieszczonym w dniu 17 września 2019 nieprawdziwym materiałem na Twitterze @OILWarszawa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dotyczącym informacji że „normy sanitarne dla szpitali nie są przestrzegane. Według kontroli Sanepidu 164 ośrodki odnotowały uchybienia o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pacjentów” pragnę poinformować i oświadczyć, iż na terenie województwa Małopolskiego nie było i nie ma ani jednego (!) podmiotu leczniczego, w którym małopolskie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdziłyby uchybienia mające krytyczny lub znaczny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.

Jarosław Foremny
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kraków, 18 września 2019 r.

Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 roku

Miesiąc                 Okres                 Numer

Wrzesień08.09-15.09 9B(34)

Wrzesień 01.09-07.09 9A(33)

Sierpień 23.08-31.08 8D(32)

Sierpień  16.08-22.08  8C(31)

Sierpień  08.08-15.08  8B(30)

Sierpień  01.08-07.08  8A(29)

Lipiec  23.07-31.07  7D(28)

Lipiec  16.07-22.07   7C(27)

Lipiec   08.07-15.07   7B(26)

Lipiec    01.07-07.07   7A(25)

Więcej „Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 roku”

Pliki do pobrania:

Nowelizacja ustawy „Prawo atomowe”

W Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 poz. 1593 ). Ustawa wejdzie
w życie 23 września 2019 r.. Zmiany przepisów mają na celu zapewnienie jak najlepszego poziomu ochrony radiologicznej w Polsce, dostosowując go do europejskich i światowych standardów w tym dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (tzw. dyrektywę BSS).

Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian w dotychczasowych przepisach dotyczących ochrony radiologicznej ogółu ludności, pracowników oraz pacjentów m.in.:

 1. obowiązek uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przez jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych w zakresie stomatologii ( m.in. pantomografia, cefalometria, CBCT). Obowiązek ten nie dotyczy nadal jednostek użytkujących wyłącznie rentgenowskie aparaty stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych oraz urządzeń służących wyłącznie do densytometrii kości;
 2. nowe zasady przeprowadzania wewnętrznych audytów klinicznych w jednostkach ochrony zdrowia;
 3. brak obowiązku posiadania inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach RTG w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu;
 4. regulacje odnośnie obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej oraz inspektora ochrony radiologicznej;
 5. nowe zasady szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta dla osób wykonujących
  i nadzorujący medyczne procedury radiologiczne;
 6. regulacje prawne związane z narażeniem na radon i produkty jego rozpadu w budynkach mieszkalnych, miejscach pracy oraz pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi;
 7. regulacje prawne dotyczące obrazowania pozamedycznego osób z ogółu ludności.

Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1593/1

przyg. Paweł Kwietniowski

Więcej o: Szkolenie „Bezpieczne grzybobranie” 9.09.2019 r.

Szkolenie „Bezpieczne grzybobranie” 9.09.2019 r.

Urozmaicają posiłki ale równie często są ich podstawą. Grzyby, bo o nich mowa na stałe wpisały się w tradycje polskiej kuchni a ich zbieranie to jedna z ulubionych form relaksu wielu Polaków. Mimo to, nadal funkcjonuje wiele mitów związanych z rozróżnianiem gatunków grzybów jadalnych i trujących. Umiejętność rozpoznawania grzybów jest niezbędna aby uniknąć zatrucia, które może być śmiertelne. Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie organizuje bezpłatne szkolenie „Bezpieczne grzybobranie” podczas, którego prelegenci rozwieją wszelkie wątpliwości.

Więcej „Szkolenie „Bezpieczne grzybobranie” 9.09.2019 r.”

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

info 147927 1280Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie informuje, iż w związku z dniem wolnym przypadającym na 15 sierpnia 2019 r., w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek do badań wody, żywności oraz kału w dniach 12-14 sierpnia 2019 r.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 19 sierpnia 2019 r.

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Decyzją podjętą na 91 posiedzeniu Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych
Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy,
ogłoszono następujące komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia
zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw:

KOMUNIKAT V: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130
z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony
pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników
rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112);
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

KOMUNIKAT VI: PRACE W TOKU Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad
kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed
zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów
podczas pracy.
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P458002
20161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

 

Pliki do pobrania:

Nowe programy edukacyjne w województwie małopolskim: „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?”

Od nowego roku szkolnego (2019/2020) Małopolska będzie kolejnym województwem które przystąpi do realizacji programów edukacyjnych: „Znamię! Znam je?” w zakresie profilaktyki czerniaka oraz „Podstępne WZW” w ramach profilaktyki zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.

12 czerwca 2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie odbyło się szkolenie dla powiatowych koordynatorów ww. programów. Wykład ,,Skutki zdrowotne promieniowania UV” wygłosiła dr n. med. Bożena Cybulska- Stopa, specjalista onkologii klinicznej, kierownik Przychodni Przyklinicznej Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie.Pani Barbara Pepke prezes Fundacji Gwiazda Nadziei przedstawiła założenia programowe obydwu programów, omówiła metodykę.Realizacja programów będzie przebiegać w partnerstwie z Fundacją „Gwiazda Nadziei”, pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego oraz patronatem merytorycznym „Akademii Czerniaka”.

Więcej „Nowe programy edukacyjne w województwie małopolskim: „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?””

Pliki do pobrania:

Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Polska jest krajem, w którym występuje klimat umiarkowany przejściowy. Warunki panujące w tym klimacie (amplituda temperatur oraz wilgotność) są niewystarczające do rozwoju innych gatunków tych owadów, które występują w innych rejonach świata (np. w Afryce, Azji, Ameryce) i tam są przyczyną wielu groźnych dla człowieka chorób zakaźnych (np. malarii, żółtej gorączki, gorączki Denga itp.).
W obecnej, powodziowej sytuacji Polski, z całą pewnością ogromne rozlewiska wód rzecznych będą podlegały długiemu opadaniu, a jako woda stojąca, będą stanowiły miejsca namnażania się komarów. Do rozwoju komarów potrzebna jest bowiem woda.

Mimo tego, obecnie nie ma w Polsce ryzyka zakażenia się żadną groźną chorobą zakaźną przenoszoną przez komary regularnie występujące na naszym terytorium, nawet jeśli ich ilość będzie zwielokrotniona w warunkach np. podtopień.

Pomimo braku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej przenoszonej przez komary w Polsce, duże skupiska tych owadów mogą stanowić uciążliwość dla ludzi oraz zwierząt z terenów zalewowych. Dlatego też zaleca się następujące metody ochrony przed komarami:
1. unikanie przebywania na zewnątrz pomieszczeń w porach największej aktywności komarów (poranek i wieczór),
2. stosowanie ubrań z długimi rękawami i nogawkami,
3. stosowanie mechanicznych barier w oknach i drzwiach (siatki na owady lub moskitiery), które będą uniemożliwiać przedostawanie się owadów do domów przez otwarte okna i drzwi,
4. stosowanie dostępnych w sklepach preparatów odstraszających komary. Środki te dostępne są w różnych postaciach:

 • repelenty do stosowania bezpośrednio na ubranie lub skórę – w postaci sprayu, płynu, mleczka, kremu, żelu lub chusteczek,
 • elektrofumigator – urządzenie przeznaczone do pomieszczeń; umieszcza się je w gniazdku elektrycznym; do urządzenia podłącza się bądź zbiorniczki z płynem lub płytki nasączone środkiem komarobójczym. Parowanie substancji (płynnej lub z płytek) zapewnia ochronę przez komarami,
 • spirale, pałeczki – przeznaczone do użytku na zewnątrz; materiał nasączony jest środkiem komarobójczym, który żarząc się działa odstraszająco,
 • lampa owadobójcza – może być stosowana zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz, również w niewielkich pomieszczeniach gospodarskich; zastosowane tu nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt promieniowanie UV oraz specjalna siatka rażąca działają bójczo,
 • środki w postaci płynu do oprysków lub zamgławiania – do użytku na zewnątrz.

Zasady postępowania przy stosowaniu środków odstraszających komary

Pryskaj „z głową”! Odstraszając komary, czy inne gryzące owady, nie zapominaj o swoim zdrowiu! Produkty biobójcze które używamy w lecie: na spacerze, podczas grilla, na wakacjach, używane w nieprawidłowy sposób, albo kupowane u nierzetelnych sprzedawców mogą nie tylko zadziałać nieprawidłowo, ale także spowodować zagrożenie dla zdrowia.

Kupując takie produkty, zwane repelentami, zwracaj uwagę czy produkt posiada pozwolenie na obrót – a zatem czy jest przebadany, bezpieczny i skuteczny. Brak pozwolenia = potencjalne niebezpieczeństwo.

Pozwolenie znajdziesz na etykiecie produktu, ale także w urzędowym wykazie:
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biobójcze

Czytaj etykietę! Na etykiecie znajdziesz wszelkie instrukcje stosowania, środki ostrożności, czas skutecznego działania i datę ważności. Nie pryskaj więcej, niż zaleca producent i sprawdź czy któryś ze składników Cię nie uczula.

Po powrocie do domu nie potrzebujesz już odstraszać owadów: dokładnie umyj miejsca, gdzie się popryskałeś oraz ręce.

Pamiętaj! – zdrowy rozsądek w połączeniu z powyższymi poradami zagwarantuje nie tylko odpowiednią skuteczność produktu, ale także i Twoje bezpieczeństwo.

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2019 r.

Czas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r. trwać będzie w okresie od 20 czerwca  do  31 sierpnia  2019 r.

Dzieci i młodzieży skorzystają jak co roku z wypoczynku zorganizowanym w formie wyjazdowej lub jako forma w miejscu zamieszkania, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Więcej „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2019 r.”