Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że w związku z dodatkowymi dniami wolnym przypadającymi na 15 i 16 czerwca 2017 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w dniach 13 i 14 czerwca 2017 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału badanych odpłatnie na zlecenie dla klienta zewnętrznego.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 19 czerwca 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia ewentualnych zatruć pokarmowych oraz w niektórych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania próbek.

UWAGA! I etap konkursu #Antydopalacze zakończony!

Informujemy, iż zakończony został I etap konkursu #Antydopalacze. Komisja konkursowa zadecydowała, że do II etapu zakwalifikowali się:

  • Marcin Jarosz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych IM. INŻ. Józefa Marka Mszana Dolna
  • „Placik” – Zespół Szkół Nr. 4 w Nowym Sączu
  • Krzysztof Lichota ‚KAWAS’ – Zespół Szkół
  • Jakub Wiejak „WIEJAK” – Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata Kraków
  • Dawid Wojtaczka – Zespół Szkół Nr. 4 w Nowym Sączu
  • Mateusz Gęza – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czarnym Dunajcu

 

Zwycięzcą I etapu GRATULUJEMY!!!

Jednocześnie przypominamy, że głosowanie w II etapie konkursu odbywa się od 1 – 7 maja na profilu Drużyny Mistrzów na Facebooku. Utwór, który otrzyma największą liczbę komentarzy zwycięży!

Więcej informacji dostępnych jest na profilu Drużyny Mistrzów.

Życzymy powodzenia!

Wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w GALI FINAŁOWEJ, która odbędzie się w czerwcu. O szczegółach poinformujemy niebawem!

Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że w związku z dodatkowymi dniami wolnym przypadającym na 1 i 3 maja 2017 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w dniach 1-3 maja 2017 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału badanych odpłatnie na zlecenie dla klienta zewnętrznego.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 8 maja 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia ewentualnych zatruć pokarmowych oraz w niektórych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania próbek.

KOMUNIKAT: 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy w WSSE w Krakowie

informacjaInformacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy i dniu pracującym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Informujemy, iż na podstawie zarządzenia Nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla

pracowników administracji rządowej:

1) dniem wolnym od pracy dla pracowników WSSE w Krakowie jest dzień: 2 maja 2017 r. (wtorek), w tym dniu WSSE w Krakowie będzie nieczynna;

2) dniem pracującym dla pracowników WSSE w Krakowie jest dzień: 13 maja 2017 r. (sobota), w tym dniu WSSE w Krakowie będzie czynna.

 

22 kwietnia 2017 – Zapraszamy na 4 DZIEŃ OTWARTY!

baner DO 2017

 Szanowni Państwo!

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 22 kwietnia 2017 roku w godzinach 10:00-15:00 organizuje 4 Dzień Otwarty, podczas którego mieszkańcy Krakowa i okolic będą mogli zapoznać się z działalnością naszej instytucji oraz Partnerów wspierających nas w organizacji wydarzenia. Dzień Otwarty ma charakter rodzinnego pikniku organizowanego na terenach zielonych należących do WSSE w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76.

 

 

 

Więcej „22 kwietnia 2017 – Zapraszamy na 4 DZIEŃ OTWARTY!”

Pliki do pobrania:

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że w związku z dodatkowym dniem wolnym przypadającym na 17 kwietnia 2017 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w dniach 12 i 17 kwietnia 2017 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału badanych odpłatnie na zlecenie dla klienta zewnętrznego.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 18 kwietnia 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia ewentualnych zatruć pokarmowych oraz w niektórych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania próbek.

Uwaga – alarm smogowy w Krakowie!

uwagaWojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (300 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. W związku z tym wprowadzono trzeci, najwyższy stopień alarmowy. Obowiązuje on do 3 lutego br., do godz. 12:00.

Zalecenia dotyczące ochrony zdrowia:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 31 stycznia 2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: 31 stycznia 2017 r.

Pliki do pobrania:

Ptasia grypa – zakaz targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.

Szanowni Państwo,

informujemy i przypominamy, że zgodnie z punktem 2, paragraf 4, rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego z późn. zm., w obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zakazuje się targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych. Przestrzeganie zakazu jest niezbędne do zahamowania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa i ograniczenia kosztów walki z zakażeniami.

Treść rozporządzenia dostępna tutaj: http://powiat.krakow.pl/2017/01/rozporzadzenie-wojewody-malopolskiego-zwalczanie-ptasiej-grypy/

Data wprowadzenia: 19 stycznia 2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: 19 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie.

Ogłoszenie 1/2017 o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie aukcji na stronie internetowej (www.wsse.krakow.pl) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Podstawa prawna:
§ 8 ust. 2 w zw. z § 26 ust. 1 oraz § 35 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątkuruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761).

1. Nazwa i siedziba organizatora aukcji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, 31-202 Kraków ul. Prądnicka 76
NIP: 677-10-27-767, tel.: (12) 25 49 500, fax: (12) 416 20 93

2. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:
Aukcja odbędzie się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w przy ul. Prądnickiej 76, w dniu 25 stycznia 2017 roku o godzinie 12:00, zbiórka w holu godzina 11:30.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:
Składniki rzeczowe majątku ruchomego będącego przedmiotem aukcji można oglądać w siedzibie Stacji w dniach 23 do 24 stycznia 2017 roku, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. Osoba do kontaktu: p. Jadwiga Lupa tel.: 12 25 49 420.

4. Przedmiot aukcji są składniki rzeczowe majątku ruchomego wyszczególnione w załączniku nr 1 i nr 2.

5. Dla składników wykazanych w załączniku nr 1 należy wpłacić wadium.

6. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej. Wysokość wadium określono w załączniku nr 1. Wadium należy wpłacić na konto Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie NBP O/O Kraków nr 74 1010 1270 0037 0822 3000 0000 z dopiskiem: „aukcja nr 1/17– nazwa przedmiotu aukcji, nr inwentarzowy”. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne wykazane były na rachunku bankowym organizatora aukcji najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję tj. 25 stycznia 2017 roku – pod rygorem uznania przez organizatora aukcji, że warunek wniesienia wadium nie został spełniony. Oryginał dowodu wpłaty wadium należy okazać przed wywołaniem aukcji.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium złożone przez osoby, które nie uzyskały przybicia w aukcji, zostanie zwrócone niezwłocznie po jej zakończeniu na rachunki, z których zostały wniesione. Nie podlega zwrotowi wadium w przypadku, gdy: uczestnik aukcji, który uzyskał przybicie, uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję.

7. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania aukcji bez podania przyczyny.

8. Inne postanowienia:
a) w przypadku przystąpienia do licytacji tylko jednego licytanta, ceną sprzedaży jest minimalna cena wywoławcza wraz z minimalną ceną postąpienia;
b) z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Podpisanie dokumentu umowy stanowi potwierdzenie zawartej, jak wyżej, umowy sprzedaży;
c) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia nie później niż w terminie 7 dni od dnia przybicia;
d) wydanie nabywcy przedmiotu aukcji nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia;
e) nabywca otrzyma fakturę VAT;
f) zakupiony przedmiot aukcji należy odebrać we własnym zakresie i na swój koszt;
g) wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży obciążają w całości nabywcę.
h) nabywca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem faktycznym przedmiotu aukcji;
i) sprzedawca nie odpowiada za braki i wady przedmiotu aukcji;

Ref. spr.: J. Lupa, tel.: 12 25 49 420

Wzrost zachorowań na legionelozę wśród turystów z Unii Europejskiej powracających z Dubaju

W 2016 r. odnotowano wzrost zachorowań na legionelozę wśród turystów z UE powracających z Dubaju. Odnotowano 26 przypadków u osób, u których objawy występowały od 1 października 2016 r. Przypadki legionelozy są w dalszym ciągu notowane u osób, które odbyły podróż do Dubaju i u których objawy wystąpiły w ostatnich tygodniach, co oznacza, że istnieje potencjalnie stałe wspólne źródło narażenia na zakażenie bakteriami Legionella dla tych przypadków. Do dnia 21 grudnia 2016 r. odnotowano 12 przypadków w Wielkiej Brytanii, 4 w Holandii, 3 w Szwecji, 3 we Francji, 2 w Danii i po 1 w Niemczech i Belgii.

Źródło: Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych