Poniedziałek, 20 października 2014
PSSE Kraków | Napisz do nas
 

Pobór próbek i badanie wody na obecność bakterii Legionella sp.


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie oferuje pobór próbek i badanie wody na obecność bakterii Legionella sp.Legioneloza
Ostra choroba zakaźna wywołana bakteriami z rodzaju Legionella.
Wyróżnia się trzy postacie choroby:
• Postać płucną - ciężkie zapalenie płuc;
• Postać poza-płucną - objawy rzekomo grypowe (gorączka Pontiac);
• Postać poza-płucną - ciężki przebieg z objawami posocznicy.

Bakterie Legionella bytują w środowisku wodnym, głównie w sieci wodociągowej ciepłej wody użytkowej. Źródłem zakażenia jest pył wodny wytwarzany między innymi przez urządzenia lecznicze, a także natryski wodne.
Działania zapobiegawcze polegają na badaniu laboratoryjnym ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella, a w przypadku ich wykrycia dezynfekcji sieci wodociągowej i urządzeń grzewczych.
Szczególnie narażeni na zakażenie są pacjenci zakładów opieki zdrowotnej zamkniętej, goście hotelowi, mieszkańcy internatów i domów akademickich a także inni lokatorzy budynków zbiorowego zakwaterowania.


W związku z powyższym ofertę kierujemy między innymi do:
Szpitali, sanatoriów, domów pomocy społecznej, hoteli, moteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, aresztów śledczych, zakładów poprawczych, schronisk, domów dziecka, domów rencistów, schronisk dla nieletnich, internatów, domów studenckich, domów akademickich, domów zakonnych.
które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinny wykonywać badania wody w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie świadczy odpłatne usługi monitoringowe określające stopień kolonizacji instalacji wodnych obiektów przez bakteria z rodzaju Legionella.Badanie obejmuje:
• Pobór próbek wody przez wyszkolonych pracowników;
• Transport próbek do laboratorium;
• Badania w akredytowanym i / lub zatwierdzonym laboratorium;
• Kompleksowe opracowanie wyników.

Minimalne badanie opiera się na czterech próbkach wody.


Druk zlecenia można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Stacji – Załącznik - formularz zlecenia - lub pobrać osobiście na Dzienniku Podawczym w budynku Stacji przy ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie lub Gazowej 15 w Krakowie w godzinach od 7.30 do 15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie
Oddział Higieny Komunalnej
ul. Makuszyńskiego 9 , 31-752 Kraków


Zlecenie można również przesłać faksem na numer (012) 684-39-99 lub mailem na adres hk_pssekrakow@wsse.krakow.pl, w takim przypadku oryginał zlecenia winien zostać przedłożony przed przystąpieniem do jego realizacji.
W zleceniu należy umieścić niezbędne informacje dotyczące lokalizacji miejsca, w którym ma zostać pobrana próba wody przeznaczona do analizy.
Szczegółowe informacje w zakresie realizacji zlecenia można uzyskać w Oddziale Higieny Komunalnej, ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie lub pod numerem tel.(012) 644-91-33 wew. 113.
Materiały dodatkowe, załączniki
 Oferta
 Zlecenie
 
© 2004 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie