Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - 2017

Czas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej przypada w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą wakacje w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Na terenie woj. małopolskiego koordynatorami czynności mających na celu zapewnienie zdrowego, bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży są upoważnieni przedstawiciele Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, którzy w czasie trwania wakacji prowadzić będą kontrole oceniające stan sanitarno-higieniczny obiektów pobytu dzieci
i młodzieży w woj. małopolskim.

 • Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w trakcie przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • współpraca z organizatorami/kierownikami placówek w celu zapewnienia uczestnikom zdrowych i bezpiecznych warunków wypoczynku poprzez konsultacje, udzielanie informacji i opinii, zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • edukacja uczestników, kadry pedagogicznej i obsługi w zakresie m. in. zasad racjonalnego żywienia, przestrzegania zasad higieny, zapobiegania chorobom zakaźnym i wypadkom.

 

 • Inspekcja Sanitarna, prowadząc nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji ocenia
 • warunki mieszkalne oraz sanitarne
 • żywienie uczestników wypoczynku
 • możliwość korzystania z kąpielisk
 • wyposażenie techniczne obiektu
 • sposób gromadzenia odpadów stałych
 • teren placówki
 • program zajęć dla uczestników
 • zapewnienie opieki medycznej
 • przestrzeganie zakazu palenia
 • w przypadku obozów pod namiotami sposób zaopatrzenia w wodę

W trakcie kontroli sanitarnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży zwraca się szczególną uwagę na: czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, bezpieczeństwo i stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia.

Obiekt stały przeznaczony na wypoczynek dzieci i młodzieży powinien spełniać warunki higienicznosanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422).

W zakresie organizacji obozów pod namiotami obowiązuje od czerwca 2016 r. „Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami" Głównego Inspektora Sanitarnego. Niniejsza instrukcja zastępuje Instrukcję Głównego Inspektora Sanitarnego z czerwca  2016 roku w sprawie wymogów sanitarnych organizowania obozów pod namiotami.

W razie zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych (nieprawidłowe warunki sanitarno-higieniczne w obiektach wypoczynku dzieci  i młodzieży, zaniedbania w zakresie warunków żywienia, jakości żywności w obiektach kolonijnych, domach wczasów dziecięcych i innych punktach świadczących usługi żywieniowe dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży) podajemy poniżej dane kontaktowe do pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. małopolskiego.

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie, w okresie wakacji pełni dyżur pod numerem telefonu 12/25-49-435 i 12/25-49-437 w godzinach od 7:30 – 15:00. Dzwoniąc pod ww. numery można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku odbywającego się na terenie województwa małopolskiego. Wnioski i uwagi można zgłaszać również do tut. Oddziału drogą e-mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Informacje dotyczące przebiegu wypoczynku można ponadto uzyskać w:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie tel. 12/448-11-10,  można również zgłaszać drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Komendzie Wojewódzkiej Policji tel. 997, 112, 12/615-29-05, 12/615-41-44 – bezpieczeństwo przewozów dzieci
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie tel. 12/639-91-00 – zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym tel. 601 100 300 – bezpieczeństwo na terenach górskich
 • Centralnym Rejestrze Zezwoleń Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Gospodarki tel. 22/693-46-47, lub Zespole ds. Usług Turystycznych w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego tel. 12/630-33-61 – informacja dotycząca organizatorów wypoczynku (np. biur podróży)
 • Krakowskiej Izbie Turystyki tel. 12/429-44-50 – informacja o podmiotach gospodarczych działających w branży obsługi ruchu turystycznego.

wykaz telefonow alarmowych

 przydatne linki:

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/poradnik-bezpiecznego-wypoczynku.pdf

http://wypoczynek.men.gov.pl

https://kuratorium.krakow.pl/category/sprawy-zalatwiane-w-urzedzie/wypoczynek

http://www.radiopik.pl/3,57052,gis-min-o-ochronie-przez-kleszczami-i-bezpieczen

 

 

 

Jadwiga Holik

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie tel. (12) 25-49-435 , 25-49-437

Polecamy

Stan sanitarny woj. malopolskiego 2016

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 12) 25-49-555
fax (+48 12) 41-62-093
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2017  WSSE w Krakowie