PODSUMOWANIE wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim 2017

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa małopolskiego w okresie od 24.06.2017 r. do 31.08.2017 r. prowadzili nadzór nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży. Wypoczynek zorganizowany był w postaci form wyjazdowych (obozy, kolonie) oraz w miejscu zamieszkania (półkolonie). Wypoczynek w formie wyjazdowej odbywał się w obiektach hotelowych, obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku (np. internaty, szkoły), a także w formie obozów pod namiotami.

 

Pracownicy pionu Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa małopolskiego w okresie od 24.06.2017 r. do 31.08.2017 r. skontrolowali ogółem 649 turnusów wypoczynku tj. 21,7% (436 turnusów w formie wyjazdowej i 213 turnusów
w miejscu zamieszkania).

Spośród skontrolowanych 649 turnusach wypoczynku uczestniczyło 26 741 dzieci i młodzieży. W wypoczynku organizowanym w formie wyjazdowej uczestniczyło 18 275 w tym w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie: 14 477 uczestników, w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku: 3 267 uczestników, obozy pod namiotami: 531). Z formy wypoczynku organizowanym w miejscu zamieszkania w 213 skontrolowanych turnusach uczestniczyło 8 466 dzieci i młodzieży.                                                                                          

Przeprowadzono łącznie 655 kontroli (z uwzględnieniem kontroli interwencyjnych oraz sprawdzających zalecenia pokontrolne). Podczas kontroli ocenie poddano między innymi: stan sanitarno-techniczny pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych oraz zaplecza kuchennego, zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia, warunki do uprawiania sportów i rekreacji, stan otoczenia placówek wypoczynku. Zdecydowana większość placówek zapewniła uczestnikom dobre warunki zakwaterowania, żywienia, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

W trakcie przeprowadzonych kontroli sanitarnych stwierdzono iż 3 placówki nie zapewniły odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych. Uchybienia dotyczyły:

 • niewłaściwego stanu sanitarno-porządkowego pokoi sypialnych i korytarzy,
 • niewłaściwy stan techniczny trzech wanien,
 • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian w ciągu komunikacyjnym,
 • niezachowanego wskaźnika powierzchni na jednego uczestnika,
 • nieprawidłowego wyposażenia pokoi mieszkalnych uczestników wypoczynku,
 • brak prawidłowych warunków sanitarnych do prania bielizny w obiekcie
 • brak wydzielonego pomieszczenia chorych łącznie z węzłem sanitarnym.

Zanotowano 35 urazów: 2 zwichnięcia nogi, złamanie kości prawej nogi, uraz głowy (założenie szwów na Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach), uraz pięty, wbicie opiłka w okolice szyi (pomoc udzielona w Szpitalu Powiatowym w Bochni), 2 skręcenia stawu skokowego, skręcenie i naderwanie nadgarstka prawej ręki, stłuczenie palca ręki, uraz stawowy kostki lewej nogi, ukąszenie przez owada (hospitalizacja), uraz ręki, 3 skręcenia kolana, 2 wybicia palca, skaleczenie stopy, 9 stłuczeń kolana, stłuczenie stopy, 3 skręcenia nogi, uraz palca stopy, stłuczenie mięśni;

Odnotowano 82 zachorowania: 2 anginy, 5 zapaleń gardła, 54 przypadki związane z zatruciami pokarmowymi, 6 przeziębień, podejrzenie zapalenia wyrostka robaczkowego, napad padaczki, stan podgorączkowy, zapalenie ucha prawego, zapalenie oskrzeli, 3 reakcje alergiczne (1 interwencja na Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach), 4 przypadki bólu głowy (2 interwencje na Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach), usunięcie kleszcza, zapalenie nerwu, zapalenie skóry stóp;

 

Pracownicy Pionu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku na terenie województwa małopolskiego przeprowadzili 399 kontroli sanitarnych w 368 stołówkach prowadzących żywienie w obiektach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 9 kontroli interwencyjnych na wniosek stron, w dwóch przypadkach skargi potwierdziły się. Nałożono mandaty karne, wydano stosowne polecenia oraz wszczęto postępowania administracyjne.

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 59 obiektach, wydano 85 decyzji administracyjnych, w tym 67 płatniczych, 18 merytorycznych. Przeprowadzono 101 ocen żywienia (nieprawidłowości nie stwierdzono). Nałożono 7 mandatów na łączną kwotę 1500 zł.

W trakcie przeprowadzonych kontroli sanitarnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 • brak do wglądu zaświadczeń z badań do celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • brak opracowanych, wdrożonych i stosowanych instrukcji dobrej praktyki higienicznej GHP oraz procedur zabezpieczenia i wycofania z zakładu partii żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń;
 • brak wglądu do dokumentacji GHP/GMP oraz HACCP;
 • brak segregacji środków spożywczych;
 • nieprawidłowy sposób przetrzymywania artykułów spożywczych oraz sprzętu porządkowego;

Podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży odnotowano podejrzenia wystąpienia zatruć pokarmowych w 6 obiektach.

W trakcie zgłoszonych podejrzeń o zatrucia pokarmowe na koloniach pobrano do badania wymazy sanitarne z lodówki, sztućców, talerzy płytkich, oraz próbki kontrolne posiłków – kierunek badania salmonella spp. Otrzymane wyniki badania nie zostały zakwestionowane. Ponadto w trakcie czynności kontrolnych pobrano do badania wodę z punktu czerpalnego w kuchni. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologiczne. W następstwie czego została wydana decyzja nakazująca wstrzymanie w terminie natychmiastowym działalności żywieniowej na kolonii w zakresie podawania do konsumpcji w naczyniach wielokrotnego użycia posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej na kolonii do czasu zapewnienia wody odpowiadającej normom sanitarnym.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. małopolskiego, w ramach współpracy z innymi Służbami, prowadzili wspólne kontrole turnusów wypoczynku. W powiecie tatrzańskim przeprowadzono 18 kontroli sanitarnych wspólnie z przedstawicielami z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2017”.

W trakcie skontrolowanych turnusów wypoczynku w miejscu zamieszkania nie stwierdzono nieprawidłowości. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Uczestnicy wypoczynku korzystali z sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, świetlic, sal gimnastycznych, boisk sportowych, placów zabaw należących do placówek. Otoczenie oraz skontrolowane pomieszczenia utrzymane były w porządku i czystości. Na półkoloniach organizowane były zajęcia rekreacyjno-sportowe na terenie placówek oraz na basenach, jak również warsztaty plastyczne, muzyczne, wycieczki turystyczno-edukacyjne, wyjścia do kin i muzeów.

Na turnusach prowadzono dystrybucję materiałów informacyjnych pt. Patent na bezpieczne wakacje, jak też broszur dot. uzależnień, dopalaczy, HIV/AID. Przekazywano informacje na temat bezpieczeństwa żywności i żywienia, kontroli stanu sanitarnego i jakości wody w pływalniach, nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi wypoczynku dzieci i młodzieży, a także w zakresie prewencji używania środków psychoaktywnych, w tym tzw. „dopalaczy”.

W roku bieżącym organizatorzy wypoczynku zapewnili bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieciom i młodzieży przebywającym na koloniach, obozach letnich w woj. małopolskim.

 

Jadwiga Holik

Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Procesów Nauczania

WSSE Kraków

tel. 12-25-49-437

Polecamy

Stan sanitarny woj. malopolskiego 2016

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 12) 25-49-555
fax (+48 12) 41-62-093
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2017  WSSE w Krakowie