Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce wg stanu na 20.10.2020 r., godzina 8:00

Szanowni Państwo!
Przekazujemy informację Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce według stanu na dzień 20.10.2020 r., godz. 8:00. Szczegóły w załączniku.

 

 

 

 

Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce wg stanu na 2.10.2020 r., godzina 8:00

Szanowni Państwo!
Przekazujemy informację Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce według stanu na dzień 2.10.2020 r., godz. 8:00. Szczegóły w załączniku.

Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce wg stanu na 22.09.2020 r., godzina 8:00

Szanowni Państwo!
Przekazujemy informację Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce według stanu na dzień 22.09.2020 r., godz. 8:00. Szczegóły w załączniku.

 

 

Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce wg stanu na 21.09.2020 r., godzina 8:00

Szanowni Państwo!
Przekazujemy informację Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce według stanu na dzień 21.09.2020 r., godz. 8:00. Szczegóły w załączniku.

Narażenie na radon i produkty jego rozpadu

Narażenie ogółu ludności od naturalnych źródeł promienio­wania jonizującego  wynosi ok. 2,45 mSv/rok, co sta­nowi 63,5% całkowitej dawki skutecznej dla statystycznego mieszkańca Polski (3,86 mSv/rok). Największy udział w tym narażeniu ma radon i produk­ty jego rozpadu, od których statystyczny mieszkaniec Polski otrzymuje dawkę wynoszącą  ok. 1,20 mSv/rok.

Radon jest stałym składnikiem powietrza atmosferycznego i najcięższym gazem szlachetnym, jest niewidoczny, nie ma zapachu ani smaku. Najczęściej spotykamy w naturze jest izotop Radon-222, (oznaczony symbolem 222Rn).  Jego krótkożyciowe produkty rozpadu  mogą wnikać do naszego układu oddechowego wraz aerozolami z powietrza, a następnie ulegać dalszemu rozpadowi promieniotwórczemu. W ten sposób zwiększa się ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzkiego (nowotwory układu oddechowego), z uwagi na fakt, iż w trakcie rozpadu promieniotwórczego Radonu-222 emitowane jest krótko zasięgowe  i wysokoenergetyczne promieniowanie alfa. Radon Rn-222 i produkty jego rozpadu jest uznawany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) jako czynnik rakotwórczy klasy 1 (IARC, 2012 ).

Pliki do pobrania:

Informacja MPWIS o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce wg stanu na 29.08.2020 r., godzina 8:00

Szanowni Państwo!
Przekazujemy informację Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce według stanu na dzień 29.08.2020 r., godz. 8:00. Szczegóły w załączniku.

Powiadomienia o wykonywaniu działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (zwany dalej: MPWIS) na podstawie art. 4 ust 1a ustawy Prawo atomowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 z późn zm.) przypomina o obowiązku powiadamiania MPWIS o wykonywaniu działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
w poniższym zakresie:

 • wykorzystaniu wód termalnych do produkcji energii,
 • wydobywaniu lub przerobie fosforytów, w tym produkcji fosforu, kwasu fosforowego lub nawozów fosforowych,
 • uzdatnianiu lub filtrowaniu wód podziemnych,
 • produkcji surówki z rudy żelaza,
 • pozyskiwaniu pierwiastków ziem rzadkich z monacytu,
 • produkcji cyny, ołowiu lub miedzi,
 • produkcji cyrkonu lub cyrkonii,
 • 10) produkcji pigmentu TiO2,
 • eksploatacji elektrowni węglowych, w tym konserwacji kotłów,
 • produkcji cementu, w tym konserwacji pieców klinkierowych,
 • przerobie rudy niobu lub tantalu
 • produkcji związków toru lub wytwarzaniu produktów zawierających tor,
 • wykonywaniu pracy w miejscach pracy, w których, mimo podjęcia działań zgodnie z zasadą optymalizacji, stężenie radonu wewnątrz pomieszczeń w tych miejscach pracy przekracza poziom odniesienia, o którym mowa w art. 23b ustawy Prawo atomowe  *

* polegającej na wykonywaniu pracy w miejscach pracy niepodlegających nadzorowi organów nadzoru górniczego