Kliniczne audyty wewnętrzne w jednostce ochrony zdrowia

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż zgodnie z przepisami art. 33u oraz art. 33v, ust. 1, 6 i 7 ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1792 z pózn. zm. ) jednostki ochrony zdrowia są zobowiązane do:

 • przeprowadzanie audytów klinicznych wewnętrznych nie rzadziej niż co rok;
 • sporządzania pisemnych raportów z przeprowadzonych audytów klinicznych wewnętrznych   (art. 33v ust. 6),
 • przekazywania ww. raportów do właściwych komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych  (art. 33v ust. 7).

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia przygotowało wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w rentgenodiagnostyce (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej), który został rekomendowany do stosowania jednostkom ochrony zdrowia przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych – Konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Wzór raportu z audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej oraz informacje o trybie przekazywania raportów z audytów klinicznych wewnętrznych znajduje się na stronie internetowej Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (https://www.kcor.gov.pl/index.php/pl/audyty-kliniczne-wewnetrzne)

Zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z użyciem promieniowania jonizującego

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ( MPWIS ) przypomina, że wszystkie jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność  związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych związanych z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii  zabiegowej na podstawie art. 33q ustawy z dnia  29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst  jednolity. Dz. U. z 2019 r., poz. 1792 ) są zobowiązane do wystąpienia do MPWIS z wnioskiem o wydanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.Obowiązek ten nie dotyczy jednostek użytkujących wyłącznie rentgenowskie aparaty stomatologiczne do zdjęć wewnątrzustnych oraz urządzeń służących wyłącznie do densytometrii kości.
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje również, że wzorcowe procedury radiologiczne zostały opublikowane w poniżej wymienionych dokumentach:

 • radiologia – diagnostyka obrazowa i radiologia zabiegowa – Obwieszczenie Ministra Zdrowia
  z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych
  z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej
  (Dz. Urz. Min. Zdrow.
  z 2015 r., poz. 78);
 • radioterapia onkologiczna –Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 81);
 • medycyna nuklearna –Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej
  (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 82)

Przedmiotowa zgoda jest wydawana przez MPWIS  po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio właściwego miejscowo konsultanta wojewódzkiego  w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej albo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny nuklearnej.

załączniki:

Wniosek_ wydanie-zgody_33q – plik doc

Wniosek_ wydanie-zgody_33q – pdf