Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży 2018

Czas wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej przypada w roku szkolnym 2017/2018 r. w okresie od 15 stycznia do 25 lutego 2018 r. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zestawienie terminów ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018

Termin ferii Województwa
 

15-28 stycznia  2018 r.

 

dolnośląskie

mazowieckie

opolskie

zachodniopomorskie

 

22 stycznia – 4 lutego 2018 r.

 

podlaskie

warmińsko-mazurskie

 

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

 

lubelskie

łódzkie

podkarpackie

pomorskie

śląskie

 

12-25 lutego  2018 r.

 

 

 

kujawsko-pomorskie

lubuskie

małopolskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

W razie zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych (nieprawidłowe warunki sanitarno-higieniczne w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży, zaniedbania w zakresie warunków żywienia, jakości żywności w obiektach kolonijnych, domach wczasów dziecięcych i innych punktach świadczących usługi żywieniowe dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży) podajemy poniżej (załącznik) dane kontaktowe do pracowników pionu Higieny Dzieci i Młodzieży stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. małopolskiego.

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie, w okresie ferii pełni dyżur pod numerem telefonu 12/25-49-435 i 12/25-49-437 w godzinach od 7:30 – 15:00. Dzwoniąc pod ww. numery można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku odbywającego się na terenie województwa małopolskiego. Wnioski i uwagi można zgłaszać również do tut. Oddziału drogą e-mailową (hdm@wsse.krakow.pl).

Informacje dotyczące przebiegu wypoczynku można ponadto uzyskać w:

  • Kuratorium Oświaty w Krakowie tel. 12/448-11-10,  można również zgłaszać drogą elektroniczną: kurator@kuratorium.krakow.pl
  • Komendzie Wojewódzkiej Policji tel. 997, 112, 12/615-29-05, 12/615-41-44 – bezpieczeństwo przewozów dzieci
  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie tel. 12/639-91-00 – zabezpieczenie przeciwpożarowe
  • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym tel. 601 100 300 – bezpieczeństwo na terenach górskich
  • Centralnym Rejestrze Zezwoleń Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Gospodarki tel. 22/693-46-47, lub Zespole ds. Usług Turystycznych w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego tel. 12/630-33-61 – informacja dotycząca organizatorów wypoczynku (np. biur podróży)
  • Krakowskiej Izbie Turystyki tel. 12/429-44-50 – informacja o podmiotach gospodarczych działających w branży obsługi ruchu turystycznego.

 

Jadwiga Holik

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie

przydatne linki:

http://wypoczynek.men.gov.pl/

http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=112&id=84

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/bezpieczne-ferie-2014-z-malopolska-policja

http://www.bezpiecznienastoku.pl/komiks/start.htm

http://www.bezpiecznienastoku.pl/UploadedFiles/userfiles/download/BS_prezentacja.pdf

http://www.bezpiecznienastoku.pl/Templates/skins/stok/materialy/harmonijka.pdf