ochrona danych – COVID-19

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

                                                                                           

Działając na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679”,  informuję, iż Pani/Pana:

 • Administratorem danych jest Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Prądnicka 76, 31-202 Kraków, e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl, centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555 oraz Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni z terenu województwa małopolskiego w zakresie danych pozyskiwanych w ramach swoich działań ustawowych;
 • dane są przetwarzane w celu:

przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Przetwarzanie jest konieczne w celu podejmowania działań zapobiegających i zwalczających epidemię COVID-19;

 • dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia (UE) 2016/679 w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568);
 • dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim na podstawie przepisów prawa a w szczególności organom rządowej administracji zespolonej w województwie, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Ministrowi Zdrowia oraz innym organom podejmującym działania zapobiegające i zwalczające epidemię COVID-19 na podstawie art. 8a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 ze zm.)
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącego załącznik –– do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679;
 • Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie podejmuje decyzji
  w sposób zautomatyzowany, o  którym mowa w  art.  22  ust.  1 i  4 Rozporządzenia (UE) 2016/679;
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

iod@wsse.krakow.pl, telefon: (12) 25 49 405.