Nadzór sanitarny

Zasadniczym celem działalności Działu Nadzoru Sanitarnego, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  jest ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników  środowiska w którym żyjemy i zapobieganie powstawaniu chorób. Nasze działania prowadzone są w obszarach, które mają zabezpieczać realizację wspomnianego celu i dotyczą:

 • sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, polegającego m.in. na uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego i wymagań higieniczno-sanitarnych określonych dla budownictwa,
 • sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów higienicznych i zdrowotnych określonych dla poszczególnych obszarów naszego życia, takich jak środowisko domowe, szkoła, praca czy szeroko rozumiana żywność i żywienie,
 • prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób wynikających z warunków pracy.

 • Kategorie

 • Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży 2018

  Czas wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej przypada w roku szkolnym 2017/2018 r. w okresie od 15 stycznia do 25 lutego 2018 r. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. (więcej…)

  Posted in Środowisko szkolne | Możliwość komentowania Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży 2018 została wyłączona

  Akty prawne mające zastosowanie w procedurze ekshumacyjnej

  Posted in Cmentarze | Możliwość komentowania Akty prawne mające zastosowanie w procedurze ekshumacyjnej została wyłączona

  Ciężar tornistrów – badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego

  tornistry

  tornistry 2

   

  Elżbieta Kuras
  rzecznik prasowy
  data wprowadzenia: 14 września 2016
  data ostatniej aktualizacji: 14 września 2016

  Pliki do pobrania:

  Posted in Środowisko szkolne | Możliwość komentowania Ciężar tornistrów – badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego została wyłączona

  Stan jakości wody w basenach/pływalniach na terenie powiatu proszowickiego na dzień 02.01.2017r

  Stan jakości wody w basenach/pływalniach na terenie powiatu proszowickiego na dzień 02.01.2017

   

   

  NAZWA

  ADRES

  OSTATNIE BADANIE WODY

  JAKOŚĆ WODY

  Basen – Kryta Pływalnia

  ul. Parkowa 10,                32-100 Proszowice

  18.01.2016

  Nie stwierdzono obecności badanych bakterii

  Basen – Kryta Pływalnia

  ul. Parkowa 10,              32-100 Proszowice

  14.03.2016

  Nie stwierdzono obecności badanych bakterii

  Basen – Kryta Pływalnia ul. Parkowa 10,              32-100 Proszowice 29.08.2016 Nie stwierdzono obecności badanych bakterii
  Basen – Kryta Pływalnia ul. Parkowa 10,              32-100 Proszowice 28.11.2016 Nie stwierdzono obecności badanych bakterii

   

   

  Opracowanie własne: PSSE Proszowice

   

  W stosunku do w/w podmiotu nie wydano decyzji o unieruchomieniu obiektu.

  Pliki do pobrania:

  Posted in Stan jakości wody w basenach i pływalniach w Małopolsce | Możliwość komentowania Stan jakości wody w basenach/pływalniach na terenie powiatu proszowickiego na dzień 02.01.2017r została wyłączona

  Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

  Informujemy, że w związku z utrzymującą się na terenie województwa małopolskiego niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie wścieklizny w dniach 6 do 20 listopada 2015 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

  Informacje dotyczące zaleceń w okresie wykonywania szczepień dostępne w załączonym pliku.

   

  Ewa Wiercińska
  Oddział Nadzoru Epidemiologii
  Data wprowadzenia: 6.11.2015         

   

  Posted in Epidemiologia | Możliwość komentowania Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie została wyłączona

  Jak postępować w przypadku występowania wszawicy w placówkach oświatowych?

  Wszawica w obecnym stanie prawnym nie jest chorobą zakaźną. Decyzją Ministra Zdrowia  wszawica od 2008 r. nie znajduje się w wykazie zakażeń i chorób zakaźnych (Załącznik do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Obecnie walka z tą chorobą jest bardzo utrudniona ze względu na brak uregulowań prawnych w tej kwestii. Pojawiają się też inne przeszkody np. brak współpracy na linii szkoła-rodzice. W obecnej chwili narzędziem najbardziej skutecznym w  profilaktyce wszawicy jest edukacja. Podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy na temat pasożyta (rozwoju, warunków bytowania, zwalczania) jest najskuteczniejszym orężem jakim teraz dysponujemy.

  Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

  Wytyczne do postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce:

  1. dyrektor placówki zarządza dokonanie przez pielęgniarki lub osoby upoważnionej, kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
  2. pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce -opiekun dziecka) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań; jednocześnie informuje dyrektora plac6wki o wynikach kontroli i skali zjawiska;
  3. dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników;
  4. w przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielą rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;
  5. pielęgniarka lub higienistka szkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skory głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;
  6. w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków

  Zgodnie z powiedzeniem, iż  „aby pokonać wroga trzeba go poznać”, zamieszczamy poniżej materiały, które pozwolą bliżej przyjrzeć się budowie i zwyczajom uciążliwego pasożyta. Znajdziecie Państwo również propozycje wyeliminowania problemu pojawiającego się cyklicznie w dużych skupiskach dzieci i młodzieży czyli w placówkach szkolnych i przedszkolnych oraz żłobkach. Biorąc pod uwagę, jak istotnym jest współdziałanie w walce z wszawicą, poniższe załączniki adresujemy do osób zainteresowanych zdrowiem dzieci i mających wpływ na bezpieczne i zdrowe środowisko ich pobytu.

   

   

  Jadwiga Holik

  Oddział Higieny Żywności, Żywieniai Procesów Nauczania

  tel.:  12 25 49 437

  e-mail: j.holik@wsse.krakow.pl

           

   

  Posted in Środowisko szkolne | Możliwość komentowania Jak postępować w przypadku występowania wszawicy w placówkach oświatowych? została wyłączona

  Jakie wymagania należy spełnić by otworzyć żłobek lub klub dziecięcy?

  Zgodnie z wymogami § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) należy spełniać  niżej wymienione wymagania.

  Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie spełniają następujące warunki:

            1)     powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi
                     co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia każdego pomieszczenia
                     ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

                     a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2,
                          jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

                     b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2,
                          jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

  2)      wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

  3)      jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane
            w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;

  4)      w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

     a)      podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości
                w tych pomieszczeniach,

     b)      ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi,
               nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi
               i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;

  5)      pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio
            przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń;

  6)      w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania 
            są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;

  7)      instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci;

  8)      w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;

  9)      jest zapewniony dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą bieżącą wodą do utrzymania higieny
            osobistej dzieci, z tym że:

      a)      jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka
                na nie więcej niż 15 dzieci,

      b)      umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci,
               chyba że dzieci korzystają z tych samych urządzeń sanitarnych co osoby wykonujące pracę
                w żłobku lub klubie dziecięcym, przy czym zastosowano rozwiązaniu umożliwiające dzieciom
                bezpieczne korzystanie z tych urządzeń,

     c)       jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do mycia ciała dziecka,

     d)      w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody
               przy zachowaniu środków bezpieczeństwa,  aby nie dopuścić do poparzenia osób
               korzystających z tychże urządzeń, zwłaszcza na końcówkach instalacji,

     e)      jest zapewniona dostateczna ilość mydła w płynie, jednorazowe ręczniki i środki
               do pielęgnacji dzieci;

  10)    jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;

  11)   jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju
          umożliwia korzystanie przez nie z nocnika;

  12)   nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed
           dostępem dzieci;

  13)   jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości,
           zabezpieczone przed dostępem dzieci

  14)   jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej, z którego mogą
            jednocześnie korzystać  dzieci i osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym;

  15)   meble są dostosowane do wymagań ergonomii;

  16)   wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;

  17)   zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;

  18)   jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu niewyposażonym w wentylację
           mechaniczną lub klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien;

  19)   pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy
            przez co najmniej 10 minut, o ile nie są wentylowane poprzez instalację wentylacji
            mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane;

  20)   w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;

  21)   apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz
           podstawowe środki niezbędne  do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach
           udzielania  tej pomocy.

  Ponadto w  lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, zapewnia się, w miarę możliwości, bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych, a niemowlętom zapewnia się, w miarę możliwości, leżakowanie na świeżym powietrzu, w szczególności na werandzie lub tarasie.

  Odnosząc się do oświetlenia informuje, iż zgodnie z ww.  przepisem  w pomieszczeniach powinno być zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą. Wg normy  EN 12464-1:2002 ”Tablica 5.6 – Pomieszczenia edukacyjne” pkt. 6.1.2 – żłobek, pokój zabaw – 300 lx.

  Szczegółowe informacje należy uzyskać we właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

   

  Jadwiga Holik

  Oddział Higieny Żywności, Żywieniai Procesów Nauczania

  tel.:  12 25 49 437

  e-mail: j.holik@wsse.krakow.pl

   

  Posted in Środowisko szkolne | Tagged | Możliwość komentowania Jakie wymagania należy spełnić by otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? została wyłączona

  Wręczono tytuły „Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego”

  W dniu 4 sierpnia 2015 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wręczono wyróżnienia „Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego” dla najlepszych obiektów w Małopolsce, w kategoriach: baseny, zakłady żywienia zbiorowego oraz obiekty świadczące usługi noclegowe.

  Dyplomy potwierdzające przyznanie tytułu wręczyli: Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Michał Seweryn oraz Kanclerz Loży, Wiceprezes Zarządu Business Centre – Marek Piwowarczyk.

  Projekt „Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego” to wspólna inicjatywa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Małopolskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz sześciu organizacji zrzeszających przedsiębiorców z regionu Małopolski. Ideą Projektu jest wyróżnienie tych podmiotów, które spełniają kryteria/wymagania sanitarnohigieniczne oraz dostarczenie i rozpowszechnienie wiarygodnych informacji na temat obiektów, które świadczą usługi na odpowiednio wysokim poziomie.

  Uczestnictwo w Projekcie było dobrowolne i bezpłatne. W okresie od kwietnia do końca czerwca br. zgłosiło się 47 obiektów. Tytuł „Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego” został przyznany przez Kapitułę Projektu na podstawie kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ocena podmiotu odbywała się zgodnie z określoną i przyjętą procedurą, według określonych dla wszystkich uczestników kryteriów. Kapituła Projektu w dniu 21 lipca 2015 roku podjęła decyzję o przyznaniu 25 obiektom tytuł Lidera Bezpieczeństwa Sanitarnego. W wyniku analizy dokumentacji 12 obiektów uzyskało ocenę negatywną, względem 8 decyzja została wstrzymana, natomiast 2 zgłoszenia zostały wycofane przez przedsiębiorców.
  Lista laureatów, którzy otrzymali tytuł „Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego”, dostępna jest na stronie internetowej www.bezpieczenstwosanitarne.pl .

  Posted in Nadzór Sanitarny | Możliwość komentowania Wręczono tytuły „Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego” została wyłączona

  Ulotka informacyjna dotycząca faktów o gorączce krwotocznej Ebola

  W załączeniu udostępniona została ulotka przygotowana przez WSSE, na której znajdują się informacje tj:  gdzie wystąpiły zachorowania na gorączkę krwotoczną wywołaną wirusem Ebola, sposoby zakażenia się wirusem Ebola, objawy tej choroby oraz sposób postępowania.

  Ebola - ulotka

  Ewa Wiercińska

  Oddział Nadzoru Epidemiologii

  Data wprowadzenia: 07.11.2014 r.

  Data ostatniej aktualizacji: 07.11.2014 r.

  Posted in Ebola | Tagged , | Możliwość komentowania Ulotka informacyjna dotycząca faktów o gorączce krwotocznej Ebola została wyłączona

  ODRA – PRZYCZYNY, OBJAWY, POWIKŁANIA ORAZ SZCZEPIENIE JAKO JEDYNA MOŻLIWOŚĆ PREWENCJI ZACHOROWANIA

  W związku z wystąpieniem na terenie Województwa Małopolskiego zachorowań na odrę, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, że jedynym zabezpieczeniem przed tą wysoce zakaźną chorobą są szczepienia.

  W okresie od 1 stycznia b.r. do 15 kwietnia b.r. na terenie Polski wystąpiło 21 zachorowań na odrę (79 w 2014 r.) z czego w województwie  małopolskim 13  (4 w 2014 r.). W jednym z małopolskich powiatów  między 24 marca a 17 kwietnia b.r. zachorowania na odrę zostały rozpoznane i potwierdzone laboratoryjnie u 8 osób.

  Jedno zachorowanie będące przyczyną wystąpienia tzw. ogniska epidemicznego dotyczyło jedenastoletniego dziecka – nie szczepionego przeciw odrze, które przyjechało z Niemiec i stało się przyczyną zachorowania dwóch dorosłych osób ze swojego domowego otoczenia. Osoby, które zachorowały po kontakcie z tym dzieckiem nie były szczepione przeciwko odrze lub nie posiadały dokumentacji potwierdzającej szczepienie.

  Drugie zachorowanie, również będące przyczyną powstania ogniska, to zachorowanie kobiety i jej dziecka w wieku niemowlęcym. Te osoby stały się przyczyną zachorowania pielęgniarki, która miała z nimi kontakt w Szpitalu, a ta osoba stała się źródłem zakażenia i zachorowania kolejnej osoby z którą miała kontakt.

  Z uwagi na powyższe Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż wszystkie osoby dorosłe i dzieci, powinny dopełnić procedury zaszczepienia się przeciwko odrze.

  Osoba dorosła powinna ustalić u lekarza pierwszego kontaktu lub w punkcie szczepień swój potencjalny status odporności przeciw odrze na podstawie dokumentacji medycznej przebytych chorób zakaźnych lub historii szczepień zapisanej w książeczce zdrowia. Można również w laboratoriach oznaczyć poziom przeciwciał odrowych w klasie IgG celem uzyskania informacji o faktycznym stanie uodpornienia lub jego braku. Opłatę za ten rodzaj diagnostyki ponoszą pacjenci.

  Przechorowanie odry w dzieciństwie może, ale nie musi świadczyć o nabytej odporności.

  Osoba, która nie jest w stanie udokumentować swojej historii szczepień przeciw odrze lub nie wie czy chorowała na odrę może zaszczepić się przeciw odrze, śwince i różyczce przez podanie 2 dawek szczepionki w odstępie nie krótszym niż 4 tygodnie. 

  Obowiązkowe szczepienia przeciw odrze wprowadzono w Polsce 1975 r. i początkowo realizowane były jedną dawką szczepionki.

  Obecnie przeciwko odrze można zaszczepić się szczepionką skojarzoną dwu-dawkową typu MMR (ochrona przeciw 3 chorobom – odrze , śwince, różyczce w 1 strzykawce). Zgodnie z obowiązującym Kalendarzem Szczepień pierwsza dawka jest podawana w 13-14 miesiącu życia a druga dawka przypominająca w 10 roku życia.

  Dzieci powyżej 10 roku życia, które nie były zaszczepione  lub otrzymały tylko jedną z dwóch dawek szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce należy zaszczepić lub doszczepić.

  Na rynku dostępny jest również, poza Kalendarzem Szczepień, równorzędny preparat  czteroskładnikowy (przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej).

  Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną odry w Europie oraz potencjalną możliwość wzrostu liczby przypadków zachorowań w Polsce, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą stały monitoring i nadzór nad występowaniem tej ostrej wirusowej choroby zakaźnej.    

  Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie szerzy się głównie drogą kropelkową oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej. Bardzo rzadko zakażenie następuje drogą pośrednią przez przedmioty świeżo zanieczyszczone wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej.                                                                                             

  Wirusy odry dostają się do organizmu przez usta lub nos oraz przez spojówki. Po namnożeniu w błonach śluzowych przedostają się do różnych organów, tj.: skóry nerek, żołądka, jelit, wątroby. Okres wylęgania wynosi najczęściej od 10 do 12 dni po kontakcie.Najczęściej na odrę chorują niemowlęta od 6 do 12 miesiąca życia (przed pierwszym szczepieniem), a także dzieci w wieku do 15 lat, którym nie podano dawki przypominających szczepionki. To dlatego co kilka lat wybucha epidemia odry.

  Jeden chory może zarazić od 15 do 20 innych osób (gdy osoba chorująca na grypę może zarazić tylko 1  lub 3 osoby). Odra jest najbardziej zaraźliwa pięć dni przed pojawieniem się wysypki oraz przez cztery dni od momentu jej wystąpienia. Objawy odry to gorączka, ból gardła, kaszel, zazwyczaj męczący i suchy, zaczerwienienie oczu i światłowstręt, wysypka .                                              

  Powikłania po przechorowaniu odry mogą być bardzo groźne w postaci zapalenia płuc spowodowanego nadkażeniem bakteryjnym, zapalenia ucha środkowego, mięśnia sercowego, mózgu. Szczególnie niebezpieczne jest podostre stwardniające zapalenie mózgu (LESS – łac. leukoencephalitis subacuta scleroticans), które rozwija się 7-10 lat po przechorowaniu odry. Charakterystyczne dla tego powikłania jest wybitnie wysokie stężenie przeciwciał przeciw wirusowi, a także poważne objawy neurologiczne w postaci zaburzeń mowy, upośledzenia psychicznego i postępujących niedowładów, które w krótkim czasie doprowadzają do stanu odmóżdżeniowego. W przypadku tego powikłania medycyna jest bezsilna, a rokowanie zawsze są złe.

  Dlatego warto pamiętać, że jedynym zabezpieczeniem przed tą wysoce zakaźną chorobą jest szczepienia.

  Anna Gorczyca
  Oddział Nazdoru Epidemiologii
  Data wprowadzenia: 7 maja 2015
  Data ostatniej aktualizacji: 7 maja 2015

  Źródło grafik: 123rf.com

  Pliki do pobrania:

  Posted in Epidemiologia | Możliwość komentowania ODRA – PRZYCZYNY, OBJAWY, POWIKŁANIA ORAZ SZCZEPIENIE JAKO JEDYNA MOŻLIWOŚĆ PREWENCJI ZACHOROWANIA została wyłączona