FAQ

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA!

Od 29 października 2020 r. niniejsza strona jest STRONĄ ARCHIWALNĄ!

Prawidłowy adres strony WSSE w Krakowie:

https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/


Najczęściej zadawane pytania

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA!

Od 29 października 2020 r. niniejsza strona jest STRONĄ ARCHIWALNĄ!

Prawidłowy adres strony WSSE w Krakowie:

https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/


Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii Klinicznej

Jak uzyskać odpis wyniku badania?
Istnieje możliwość uzyskania duplikatu (odpisu wyników  badań) pod warunkiem, że badania były wykonywane w laboratorium w WSSE w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76, po 2005 roku.

Należy podać dane tzn.:
– Imię i Nazwisko (jeśli zainteresowany w międzyczasie zmienił nazwisko proszę podać nazwisko, na które było wykonywane badanie),
– nr PESEL,
– adres zamieszkania  (na który zainteresowany wykonywał badania ) oraz
– rok, w którym  wykonywano badania.

Koszt duplikatu wyniku badania – 6 złotych.

Zamówienie na odpis wyniku należy złożyć osobiście (Punkt Wydawania Wyników, parter budynku WSSE w Krakowie). Dopuszcza się zgłoszenie e-mailem adres: kz@wsse.krakow.pl

 

Jak wykonać badania do celów sanitarno-epidemiologicznych?

http://wsse.krakow.pl/page/laboratoryjne-badanie-sanitarno-epidemiologiczne/

 

Czy Laboratorium WSSE bada kleszcze w kierunku Boreliozy?

Nie. Badamy tylko ludzi na obecność przeciwciał przeciwko Borrelia w dwóch klasach IgG i IgM dwoma metodami: ELISA i Western blot (test potwierdzenia).

 

Czy Boreliozą można się zakazić od chorego człowieka?

Nie. Boreliozę przenoszą kleszcze i tylko one mogą zakażać ludzi.

 

Jakie są ceny badań na pasożyty? W jakich odstępach czasu trzeba przynosić próbki? Czy można zrobić takie badanie bez skierowania lekarza?

Badanie w kierunku pasożytów jelitowych człowieka obejmuje 3-krotne badanie próbek kału i wymazów okołoodbytniczych (metody mikroskopowe). Próbkę kału i wymazu okołoodbytniczego należy dostarczać co 3-4 dni. Cena 1 badania kału i wymazu okołoodbytniczego wynosi 17,00zł,  3-ch badań 51,00zł. Skierowanie od lekarza nie jest wymagane. Poza ogólnym badaniem parazytologicznym, opisanym powyżej, w którym również szukamy lamblii można wykonać badanie metodą ELISA ukierunkowane tylko na lamblie. Badanie to wykonywane jest jednorazowo, a jego koszt wynosi 62,00zł.

Po wymazówki niezbędne do wykonania wymazu okołoodbytniczego należy zgłosić się do Punktu Przyjmowania Próbek w WSSE, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.

Oddział Laboratoryjny Badań i Pomiarów Instrumentalnych (Badania Radiacyjne)

Jak należy przygotować pomieszczenie do pomiaru skuteczności osłon stałych?

Podczas pomiaru skuteczności osłon stałych należy udostępnić pracownikowi Laboratorium wszystkie pomieszczenia przylegające do pracowni rtg, w tym pomieszczenia nad i pod pracownią, nawet jeśli są to mieszkania prywatne. W tym celu należy powiadomić sąsiadów o planowanych pomiarach, w celu zapewnienia dostępności do lokali przez nich zajmowanych. Aparat rtg musi obsługiwać osoba do tego upoważniona.

 

Jak długo trwa pomiar skuteczności osłon stałych?

W zależności od usytuowania aparatu i liczby pionów pomiarowych, całkowity czas pomiaru wynosi do 0,5 h do 1,0 h.

Oddział Laboratoryjny Badania Żywności

Czy można zbadać zakupiony środek spożywczy, który ma np. chemiczny zapach – czy nie jest szkodliwy dla zdrowia?

Nie ma badania, które dałoby odpowiedź na tak zadane pytanie. Laboratorium musi wiedzieć, w jakim kierunku przeprowadzić badanie; każde badanie przeprowadzane jest   w jakimś konkretnym kierunku (jest inne począwszy od przygotowania próbki po wykonanie oznaczenia). Laboratorium nie posiada urządzenia diagnostycznego, w którą włoży próbkę i otrzyma odpowiedź, jaki jest jej skład. Niejednokrotnie wykonując badania w kilku kierunkach – nie uzyskamy odpowiedzi, co jeszcze może w próbce się znajdować. Może się w niej znajdować składnik / zanieczyszczenie, którego nie badaliśmy lub nie mamy możliwości zbadać.

Badania takie są odpłatne.

 

Co zrobić, gdy w zakupionych środkach spożywczych znajdziemy ciało obce lub inne zanieczyszczenia (np. szkodniki zbożowo-mączne) lub gdy zakupiony produkt jest (zdaniem Klienta) zepsuty?

Należy zgłosić się z podejrzanym środkiem spożywczym do Oddziału Nadzoru Higieny Żywności WSSE (pokój nr 103 – 105) lub do Nadzoru Higieny Żywności PSSE właściwej dla miejsca zamieszkania. Próbka taka może być przyjęta do badań w ramach skargi na jakość zdrowotną środka spożywczego.

W przypadku skargi uzasadnionej badanie takie jest bezpłatne.

Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania

Czy jest wymagany atest PZH na piasek do piaskownicy znajdującej się na terenie przedszkola?

Piaskownica jako jeden z elementów tzw. „małej architektury” należy do obiektów budowlanych, a one podlegają rygorom art. 5 prawa budowlanego. Korzystanie z piaskownicy powinno zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad stanem sanitarnym piaskownic na mocy następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263), zgodnie z którą Państwowa Inspekcja Sanitarna ma prawo do bieżącego nadzoru sanitarnego nad urządzeniami użyteczności publicznej ( art. 1 i 4).
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z poźn. zm.), zgodnie z którą użytkownicy nieruchomości obowiązani są utrzymywać je w stanie sanitarnym nienaruszającym wymagań higienicznych i zdrowotnych, w tym w szczególności niestwarzającym zagrożenia przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (art. 13).
  3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 391), zgodnie którą właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. uprzątanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (art. 5).

Ponadto właściwym byłoby wykonywali zabezpieczeń, które uniemożliwiałyby lub utrudniałyby dostęp do piaskownic okolicznym zwierzętom, natomiast nie ma takiego nakazu prawnego.

Piasek do piaskownic nie musi posiadać żadnych specjalnych certyfikatów! Norma mówi jedynie o tym, by miał odpowiednią grubość ziarna, tj. 0,2 – 2 mmi nie zawierać cząstek pyłowych i iłowych. Piasek rzeczny nie nadaje się do stosowania na placach zabaw ze względu na jego wątpliwą czystość – najlepiej stosować piasek kopany, z niskim wskaźnikiem cząstek iłowych.

Autor: Małgorzata Frankowska
Data aktualizacji: 01.07.2013

 

Jakie dokumenty o stanie zdrowia powinna posiadać osoba zatrudniona na obozie/kolonii/ jako wychowawca-opiekun?

Stan prawny dot. obowiązkowych badań, czerwiec 2013 r.

Dotychczas nie zostało wydane rozporządzenie w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych, które mogłoby stanowić realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia określi m.in. rodzaje prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Dz.U. 2006 nr 133 poz. 939 2012.01.02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna)

Dz.U. 2006 nr 25 poz. 191 2012.01.02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna)

Generalnie wszyscy pracownicy (pracownik – osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) poddawani są badaniom profilaktycznym wymienionym w Kodeksie pracy, takim jak badania: wstępne, okresowe i kontrolne. Problematyka tych badań została określona przepisami art. 229 K.p. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Obecnie brak regulacji prawnych dot. badań dla opiekunów/wychowawców kolonijnych.

Autor: Małgorzata Frankowska
Data aktualizacji: 01.07.2013