Szkodliwe czynniki biologiczne na stanowisku pracy

Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne może wystąpić u pracowników zatrudnionych w następujących branżach: gospodarka ściekami, gospodarka odpadami, produkcja artykułów spożywczych, biotechnologia, rolnictwo, leśnictwo, służba zdrowia oraz weterynaria.

Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne może wystąpić u pracowników zatrudnionych w następujących branżach: gospodarka ściekami, gospodarka odpadami, produkcja artykułów spożywczych, biotechnologia, rolnictwo, leśnictwo, służba zdrowia oraz weterynaria.

Mogą one powodować liczne choroby o podłożu:

  • alergicznym, jak astma oskrzelowa, zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, byssinoza, alergiczny nieżyt nosa, zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym

  • zakaźnym: drożdżakowe zapalenie skóry rąk, grzybice skóry, wirusowe zapalenie wątroby,borelioza, gruźlica, bruceloza, pełzakowica, zimnica

  • rakotwórczym, jak choroby wywoływane przez wirusa zapalenia wątroby typu B i C (rak pierwotny wątroby), aflatoksyny (B1, B2, G1, G2)

Według obowiązującej definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (z późniejszymi zmianami), szkodliwe czynniki biologiczne rozumie się jako: mogące być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia :

  • drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie,

  • jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego,
    w tym zmodyfikowane genetycznie,

  • hodowle komórkowe,

  • pasożyty wewnętrzne człowieka.

Załącznik do w/w rozporządzenia zawiera klasyfikację szkodliwych czynników biologicznych do czterech grup zagrożenia. Podana klasyfikacja opiera się na zdolności danego czynnika do wywołania choroby, możliwość jej rozprzestrzeniania się w populacji oraz możliwości zastosowania skutecznej profilaktyki i/lub leczenia.
 

Karolina Orlińska
Odział Laboratoryjny Higieny Pracy