BEZPŁATNE SZKOLENIE – Bezpieczne grzybobranie 9.10.2018 r.

Grzyby odgrywają dużą rolę jako środek spożywczy. Zbieramy je dla walorów smakowych i aromatycznych, urozmaicają pożywienie i są doskonałą przyprawą. Owocniki grzybów odznaczają się różnorodnością kształtów, barwą i wielkością. Najczęściej zbierane przez nas to grzyby kapeluszowe. Niektóre gatunki grzybów zawierają substancje toksyczne, które powodują zatrucia pokarmowe a nawet zatrucia śmiertelne.

 

Aby uniknąć zatrucia grzybami należy przede wszystkim nauczyć się rozpoznawać gatunki grzybów i umieć odróżnić grzyby jadalne od podobnych do nich grzybów trujących. Miłośnik grzybów musi mieć całkowitą pewność że nie zje grzybów trujących, dlatego też Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zorganizowała dla Państwa bezpłatne szkolenie dotyczące zagadnień związanych z bezpiecznym zbieraniem grzybów.

Miejsce szkolenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, sala 3, parter

Terminy szkolenia: 9 października 2018 r., w godzinach od 10:00 do 11:30

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani tematyką związaną z grzybami i bezpieczeństwem ich zbierania.

Warunki uczestnictwa:  zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie (12 25 49 429, w godzinach od 7:30 do 15:05) oraz drogą mailową (oz@wsse.krakow.pl ) do dnia 8 października. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w skutek zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Szkolenie będzie połączone z prezentacją i wystawą grzybów świeżych. Będzie możliwość konsultacji z grzyboznawcą.

Tematy:

1. Podstawowe informacje dotyczące identyfikacji grzybów (odróżnianie grzybów jadalnych od niejadalnych i trujących)

2. Prawidłowe zbieranie grzybów

3. Prawidłowy transport i przechowywanie grzybów

4. Sposoby obróbki spożywczej grzybów

Przesłanie zgłoszenia oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska w celu rejestracji i udziału w szkoleniu.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego

Działając na podstawie z art. 13 i art. 14 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679” oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000)  informuję, iż Pani/Pana:
– dane osobowe są przetwarzane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Prądnicka 76, 31-202 Kraków, e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl, centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555;
1) dane są przetwarzane w celu uczestnictwa w szkoleniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679 i zgodnie z jego treścią
2) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu. Odmowa podania danych uniemożliwi wzięcie udziału w organizowanym szkoleniu;
3) Pani/Pana dane osobowe nie zostaną ujawnione innym odbiorcom;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
5) dane osobowe przechowywane będą przez okres:
– wieczyście od dnia zakończenia szkolenia zgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu akt nr 0230 Załącznika nr 5 – Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
6) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679;
8) Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w    22  ust.  1 i  4 Rozporządzenia (UE) 2016/679;
9)  administratorem Pani/Pana danych jest Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 31-202 Kraków, Prądnicka 76, e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl, centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555;
10) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wsse.krakow.pl, telefon: (12) 25 49 405.
Informuję również Panią/Pana, iż stosownie do art. 15 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 jest Pani/ Pan uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Informuję również, iż stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679  za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

 

 

Pliki do pobrania: