Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Decyzją podjętą na 91 posiedzeniu Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych
Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy,
ogłoszono następujące komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia
zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw:

KOMUNIKAT V: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130
z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony
pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników
rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112);
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

KOMUNIKAT VI: PRACE W TOKU Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad
kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed
zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów
podczas pracy.
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P458002
20161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

 

Pliki do pobrania: