Jakie wymagania należy spełnić by otworzyć żłobek lub klub dziecięcy?

Zgodnie z wymogami § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) należy spełniać  niżej wymienione wymagania.

Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie spełniają następujące warunki:

          1)     powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi
                   co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia każdego pomieszczenia
                   ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

                   a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2,
                        jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

                   b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2,
                        jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

2)      wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

3)      jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane
          w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;

4)      w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

   a)      podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości
              w tych pomieszczeniach,

   b)      ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi,
             nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi
             i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;

5)      pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio
          przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń;

6)      w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania 
          są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;

7)      instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci;

8)      w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;

9)      jest zapewniony dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą bieżącą wodą do utrzymania higieny
          osobistej dzieci, z tym że:

    a)      jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka
              na nie więcej niż 15 dzieci,

    b)      umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci,
             chyba że dzieci korzystają z tych samych urządzeń sanitarnych co osoby wykonujące pracę
              w żłobku lub klubie dziecięcym, przy czym zastosowano rozwiązaniu umożliwiające dzieciom
              bezpieczne korzystanie z tych urządzeń,

   c)       jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do mycia ciała dziecka,

   d)      w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody
             przy zachowaniu środków bezpieczeństwa,  aby nie dopuścić do poparzenia osób
             korzystających z tychże urządzeń, zwłaszcza na końcówkach instalacji,

   e)      jest zapewniona dostateczna ilość mydła w płynie, jednorazowe ręczniki i środki
             do pielęgnacji dzieci;

10)    jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;

11)   jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju
        umożliwia korzystanie przez nie z nocnika;

12)   nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed
         dostępem dzieci;

13)   jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości,
         zabezpieczone przed dostępem dzieci

14)   jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej, z którego mogą
          jednocześnie korzystać  dzieci i osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym;

15)   meble są dostosowane do wymagań ergonomii;

16)   wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;

17)   zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;

18)   jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu niewyposażonym w wentylację
         mechaniczną lub klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien;

19)   pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy
          przez co najmniej 10 minut, o ile nie są wentylowane poprzez instalację wentylacji
          mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane;

20)   w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;

21)   apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz
         podstawowe środki niezbędne  do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach
         udzielania  tej pomocy.

Ponadto w  lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, zapewnia się, w miarę możliwości, bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych, a niemowlętom zapewnia się, w miarę możliwości, leżakowanie na świeżym powietrzu, w szczególności na werandzie lub tarasie.

Odnosząc się do oświetlenia informuje, iż zgodnie z ww.  przepisem  w pomieszczeniach powinno być zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą. Wg normy  EN 12464-1:2002 ”Tablica 5.6 – Pomieszczenia edukacyjne” pkt. 6.1.2 – żłobek, pokój zabaw – 300 lx.

Szczegółowe informacje należy uzyskać we właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

 

Jadwiga Holik

Oddział Higieny Żywności, Żywieniai Procesów Nauczania

tel.:  12 25 49 437

e-mail: j.holik@wsse.krakow.pl