Kliniczne audyty wewnętrzne w jednostce ochrony zdrowia

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż zgodnie z przepisami art. 33u oraz art. 33v, ust. 1, 6 i 7 ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1792 z pózn. zm. ) jednostki ochrony zdrowia są zobowiązane do:

  • przeprowadzanie audytów klinicznych wewnętrznych nie rzadziej niż co rok;
  • sporządzania pisemnych raportów z przeprowadzonych audytów klinicznych wewnętrznych   (art. 33v ust. 6),
  • przekazywania ww. raportów do właściwych komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych  (art. 33v ust. 7).

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia przygotowało wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w rentgenodiagnostyce (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej), który został rekomendowany do stosowania jednostkom ochrony zdrowia przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych – Konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Wzór raportu z audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej oraz informacje o trybie przekazywania raportów z audytów klinicznych wewnętrznych znajduje się na stronie internetowej Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (https://www.kcor.gov.pl/index.php/pl/audyty-kliniczne-wewnetrzne)