Nowelizacja ustawy „Prawo atomowe”

W Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 poz. 1593 ). Ustawa wejdzie
w życie 23 września 2019 r.. Zmiany przepisów mają na celu zapewnienie jak najlepszego poziomu ochrony radiologicznej w Polsce, dostosowując go do europejskich i światowych standardów w tym dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (tzw. dyrektywę BSS).

Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian w dotychczasowych przepisach dotyczących ochrony radiologicznej ogółu ludności, pracowników oraz pacjentów m.in.:

  1. obowiązek uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przez jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych w zakresie stomatologii ( m.in. pantomografia, cefalometria, CBCT). Obowiązek ten nie dotyczy nadal jednostek użytkujących wyłącznie rentgenowskie aparaty stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych oraz urządzeń służących wyłącznie do densytometrii kości;
  2. nowe zasady przeprowadzania wewnętrznych audytów klinicznych w jednostkach ochrony zdrowia;
  3. brak obowiązku posiadania inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach RTG w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu;
  4. regulacje odnośnie obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej oraz inspektora ochrony radiologicznej;
  5. nowe zasady szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta dla osób wykonujących
    i nadzorujący medyczne procedury radiologiczne;
  6. regulacje prawne związane z narażeniem na radon i produkty jego rozpadu w budynkach mieszkalnych, miejscach pracy oraz pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi;
  7. regulacje prawne dotyczące obrazowania pozamedycznego osób z ogółu ludności.

Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1593/1

przyg. Paweł Kwietniowski