Szkolenie „Bezpieczne grzybobranie” 9.09.2019 r.

Urozmaicają posiłki ale równie często są ich podstawą. Grzyby, bo o nich mowa na stałe wpisały się w tradycje polskiej kuchni a ich zbieranie to jedna z ulubionych form relaksu wielu Polaków. Mimo to, nadal funkcjonuje wiele mitów związanych z rozróżnianiem gatunków grzybów jadalnych i trujących. Umiejętność rozpoznawania grzybów jest niezbędna aby uniknąć zatrucia, które może być śmiertelne. Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie organizuje bezpłatne szkolenie „Bezpieczne grzybobranie” podczas, którego prelegenci rozwieją wszelkie wątpliwości.

Szkolenie będzie połączone z prezentacją i wystawą grzybów świeżych. Będzie możliwość konsultacji z grzyboznawcą.

Miejsce szkolenia:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, sala nr 3

Termin szkolenia: 9 września 2019 r., godz. 10:00

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani tematyką związaną z grzybami i bezpieczeństwem ich zbierania (w szczególności zapraszamy te osoby, które do tej pory nie miały okazji wziąć udziału w szkoleniach)

Warunki uczestnictwa: zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie (12 25 49 503, w godzinach od 7:30 do 15:05) oraz drogą mailową (oz@wsse.krakow.pl). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie zgłoszenia oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska w celu rejestracji i udziału w szkoleniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w skutek zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Klauzula obowiązku informacyjnego

Działając na podstawie z art. 13 i art. 14 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679” oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000)  informuję, iż Pani/Pana:
– dane osobowe są przetwarzane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Prądnicka 76, 31-202 Kraków, e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl, centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555;
1) dane są przetwarzane w celu uczestnictwa w szkoleniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679 i zgodnie z jego treścią
2) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu. Odmowa podania danych uniemożliwi wzięcie udziału w organizowanym szkoleniu;
3) Pani/Pana dane osobowe nie zostaną ujawnione innym odbiorcom;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
5) dane osobowe przechowywane będą przez okres:
– wieczyście od dnia zakończenia szkolenia zgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu akt nr 0230 Załącznika nr 5 – Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
6) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679;
8) Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w    22  ust.  1 i  4 Rozporządzenia (UE) 2016/679;
9)  administratorem Pani/Pana danych jest Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 31-202 Kraków, Prądnicka 76, e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl, centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555;
10) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wsse.krakow.pl, telefon: (12) 25 49 405.
Informuję również Panią/Pana, iż stosownie do art. 15 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 jest Pani/ Pan uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Informuję również, iż stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679  za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

INFORMACJA
dla osób uczestniczących w szkoleniu „Bezpieczne grzybobranie”, 9 września 2019 r.

Uprzejmie informujemy że, podczas szkolenia „Bezpieczne grzybobranie” mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe. Może wiązać się to z upublicznieniem wizerunku osoby/osób uczestniczących w tych wydarzeniach: na stronie internetowej WSSE oraz na jej profilach w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter).

W świetle obowiązującego prawa zgoda osoby na przetwarzanie w tym upublicznienie jej wizerunku nie jest wymagana w przypadku wizerunku osoby powszechnie znanej w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych oraz wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Wykonanie zdjęć których celem jest utrwalenie wizerunku konkretnych osób (nie stanowiących szczegółu całości) wymaga uzyskania uprzedniej zgody osoby fotografowanej. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest WSSE, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl, centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wsse.krakow.pl, telefon: (12) 25 49 405.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zdjęcie: www.pixabay.com