Aktualności

Informacje dla podróżujących

Szczepienia zalecane stanowią pewne rozszerzenie możliwości profilaktyki chorób zakaźnych i mogą dotyczyć podróży do krajów na odległych kontynentach. Ostatnie lata wskazują na zwiększenie liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Możliwość kontaktu z chorobotwórczymi drobnoustrojami występującymi w miejscu podróży może spowodować poważne konsekwencje zdrowotne. Szczepienia o charakterze zalecanym wiążą się z pełnym ponoszeniem kosztów przez pacjenta, gdyż nie są one przewidziane w obowiązkowym kalendarzu szczepień na dany rok. Ważne jest aby przed planowaną podróżą podjąć działania związane z poddaniem się szczepieniom z kilkutygodniowym wyprzedzeniem w celu wytworzenia odporności. Szczepienia zalecane są wykonywane dla osobistego bezpieczeństwa osoby podróżującej zgodnie z zaleceniami WHO. Proponowane szczepienia zależą od miejsca podróży, czasu trwania, celu podróży i wieku pacjenta. Nie ma jednego schematu szczepień dla wszystkich podróżujących. Każdy indywidualny cykl szczepień powinien być dostosowany personalnie do danej osoby i jej historii szczepień.

Niektóre szczepienia zalecane przed wyjazdem mogą mieć charakter szczepień obowiązkowych, dotyczy to preparatu szczepionkowego przeciwko żółtej gorączce. Posiadanie ważnego świadectwa szczepienia obowiązkowego (tzw. żółtej książeczki) jest warunkiem wjazdu do danego kraju, dlatego wymagania w tym zakresie należy traktować poważnie co pozwoli uniknąć problemów w podróży.


Więcej informacji na stronie GIS

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii Klinicznej

Jak uzyskać odpis wyniku badania?

Istnieje możliwość uzyskania duplikatu (odpisu wyników  badań) pod warunkiem, że badania były wykonywane w laboratorium w WSSE w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76, po 2005 roku.

Należy podać dane tzn.:
– Imię i Nazwisko (jeśli zainteresowany w międzyczasie zmienił nazwisko proszę podać nazwisko, na które było wykonywane badanie),
– nr PESEL,
– adres zamieszkania  (na który zainteresowany wykonywał badania ) oraz
– rok, w którym  wykonywano badania.

Koszt duplikatu wyniku badania – 6 złotych.

Zamówienie na odpis wyniku należy złożyć osobiście (Punkt Wydawania Wyników, parter budynku WSSE w Krakowie). Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne nr telefonu: 12 25-49-583 oraz e-mailem adres: kz@wsse.krakow.pl

 

Jak wykonać badania do celów sanitarno-epidemiologicznych?

http://wsse.krakow.pl/page/laboratoryjne-badanie-sanitarno-epidemiologiczne/

 

Czy Laboratorium WSSE bada kleszcze w kierunku Boreliozy?

Nie. Badamy tylko ludzi na obecność przeciwciał przeciwko Borrelia w dwóch klasach IgG i IgM dwoma metodami: ELISA i Western blot (test potwierdzenia).

Czy Boreliozą można się zakazić od chorego człowieka?

Nie. Boreliozę przenoszą kleszcze i tylko one mogą zakażać ludzi.

 

Jakie są ceny badań na pasożyty? W jakich odstępach czasu trzeba przynosić próbki? Czy można zrobić takie badanie bez skierowania lekarza?

Badanie w kierunku pasożytów jelitowych człowieka obejmuje 3-krotne badanie próbek kału i wymazów okołoodbytniczych (metody mikroskopowe). Próbkę kału i wymazu okołoodbytniczego należy dostarczać co 3-4 dni. Cena 1 badania kału i wymazu okołoodbytniczego wynosi 17,00zł,  3-ch badań 51,00zł. Skierowanie od lekarza nie jest wymagane. Poza ogólnym badaniem parazytologicznym, opisanym powyżej, w którym również szukamy lamblii można wykonać badanie metodą ELISA ukierunkowane tylko na lamblie. Badanie to wykonywane jest jednorazowo, a jego koszt wynosi 62,00zł.

 

Po wymazówki niezbędne do wykonania wymazu okołoodbytniczego należy zgłosić się do Punktu Przyjmowania Próbek w WSSE, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.

Oddział Laboratoryjny Badań i Pomiarów Instrumentalnych (Badania Radiacyjne)

Jak należy przygotować pomieszczenie do pomiaru skuteczności osłon stałych?

Podczas pomiaru skuteczności osłon stałych należy udostępnić pracownikowi Laboratorium wszystkie pomieszczenia przylegające do pracowni rtg, w tym pomieszczenia nad i pod pracownią, nawet jeśli są to mieszkania prywatne. W tym celu należy powiadomić sąsiadów o planowanych pomiarach, w celu zapewnienia dostępności do lokali przez nich zajmowanych. Aparat rtg musi obsługiwać osoba do tego upoważniona.

Jak długo trwa pomiar skuteczności osłon stałych?

W zależności od usytuowania aparatu i liczby pionów pomiarowych, całkowity czas pomiaru wynosi do 0,5 h do 1,0 h.

Oddział Laboratoryjny Badania Żywności

Czy można zbadać zakupiony środek spożywczy, który ma np. chemiczny zapach – czy nie jest szkodliwy dla zdrowia?

Nie ma badania, które dałoby odpowiedź na tak zadane pytanie. Laboratorium musi wiedzieć, w jakim kierunku przeprowadzić badanie; każde badanie przeprowadzane jest   w jakimś konkretnym kierunku (jest inne począwszy od przygotowania próbki po wykonanie oznaczenia). Laboratorium nie posiada urządzenia diagnostycznego, w którą włoży próbkę i otrzyma odpowiedź, jaki jest jej skład. Niejednokrotnie wykonując badania w kilku kierunkach – nie uzyskamy odpowiedzi, co jeszcze może w próbce się znajdować. Może się w niej znajdować składnik / zanieczyszczenie, którego nie badaliśmy lub nie mamy możliwości zbadać.

Badania takie są odpłatne.

Co zrobić gdy w zakupionych środkach spożywczych znajdziemy ciało obce lub inne zanieczyszczenia (np. szkodniki zbożowo-mączne) lub gdy zakupiony produkt jest (zdaniem Klienta) zepsuty?

Należy zgłosić się z podejrzanym środkiem spożywczym do Oddziału Nadzoru Higieny Żywności WSSE (pokój nr 103 – 105) lub do Nadzoru Higieny Żywności PSSE właściwej dla miejsca zamieszkania. Próbka taka może być przyjęta do badań w ramach skargi na jakość zdrowotną środka spożywczego.

W przypadku skargi uzasadnionej badanie takie jest bezpłatne.

Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania

Czy jest wymagany atest PZH na piasek do piaskownicy znajdującej się na terenie przedszkola?

Piaskownica jako jeden z elementów tzw. „małej architektury” należy do obiektów budowlanych, a one podlegają rygorom art. 5 prawa budowlanego. Korzystanie z piaskownicy powinno zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad stanem sanitarnym piaskownic na mocy następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263), zgodnie z którą Państwowa Inspekcja Sanitarna ma prawo do bieżącego nadzoru sanitarnego nad urządzeniami użyteczności publicznej ( art. 1 i 4).
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z poźn. zm.), zgodnie z którą użytkownicy nieruchomości obowiązani są utrzymywać je w stanie sanitarnym nienaruszającym wymagań higienicznych i zdrowotnych, w tym w szczególności niestwarzającym zagrożenia przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (art. 13).
  3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 391), zgodnie którą właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. uprzątanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (art. 5).

Ponadto właściwym byłoby wykonywali zabezpieczeń, które uniemożliwiałyby lub utrudniałyby dostęp do piaskownic okolicznym zwierzętom, natomiast nie ma takiego nakazu prawnego.

Piasek do piaskownic nie musi posiadać żadnych specjalnych certyfikatów! Norma mówi jedynie o tym, by miał odpowiednią grubość ziarna, tj. 0,2 – 2 mmi nie zawierać cząstek pyłowych i iłowych. Piasek rzeczny nie nadaje się do stosowania na placach zabaw ze względu na jego wątpliwą czystość – najlepiej stosować piasek kopany, z niskim wskaźnikiem cząstek iłowych.

Autor: Małgorzata Frankowska
Data aktualizacji: 01.07.2013

Jakie dokumenty o stanie zdrowia powinna posiadać osoba zatrudniona na obozie/kolonii/ jako wychowawca-opiekun?

Stan prawny dot. obowiązkowych badań, czerwiec 2013 r.

Dotychczas nie zostało wydane rozporządzenie w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych, które mogłoby stanowić realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia określi m.in. rodzaje prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Dz.U. 2006 nr 133 poz. 939 2012.01.02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna)

Dz.U. 2006 nr 25 poz. 191 2012.01.02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna)

Generalnie wszyscy pracownicy (pracownik – osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) poddawani są badaniom profilaktycznym wymienionym w Kodeksie pracy, takim jak badania: wstępne, okresowe i kontrolne. Problematyka tych badań została określona przepisami art. 229 K.p. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Obecnie brak regulacji prawnych dot. badań dla opiekunów/wychowawców kolonijnych.

Autor: Małgorzata Frankowska
Data aktualizacji: 01.07.2013

Dla mediów

Koordynator ds. kontaktów z mediami
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie

telefon komórkowy 697 614 154

e-mail: rzecznik@wsse.krakow.pl

Podany telefon oraz adres e-mail służą wyłącznie dla przedstawicieli prasy (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Prasowe)
W celu uzyskania informacji dotyczących działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązujących przepisów, skarg, wniosków itp. proszę o skorzystanie z innych numerów telefonów komórek organizacyjnych umieszczonych na naszej stronie.

Do Stacji

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Krakowie

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
e-mail: wsse@wsse.krakow.pl

Identyfikator ePUAP: /wssekrakow/skrytka

NIP: 677-10-27-767
REGON: 000297394

Godziny pracy
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:05

Punkt informacyjny – Dziennik Podawczy:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:05
tel. (+48 12) 25 49 555
fax (+48 12) 41 62 093

Telefon alarmowy
667 881 188
czynny w dni wolne od pracy
oraz od poniedziałku do piątku od 15:00 do 7:30

 

Sekretariat Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
(12) 25-49-500
sekretariat@wsse.krakow.pl

Sekretariat Zastępcy Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
(12) 25-49-500
sekretariat@wsse.krakow.pl

Punkt przyjmowania próbek materiału klinicznego
(12) 25-49-409

Punkt przyjmowania próbek – biologiczna kontrola procesu sterylizacji
(12) 25-49-583

Punkt przyjmowania próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych
(12) 25-49-565

Punkt przyjmowania próbek żywności do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych
(12) 25-49-402

Kontakt dla przedstawicieli mediów
697614 154
rzecznik@wsse.krakow.pl

Kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
(12) 25-49-501
oz@wsse.krakow.pl

Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
(12) 25-49-429
oz@wsse.krakow.pl

Kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego
(12) 25-49-516

Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii
(12) 25-49-450
ep@wsse.krakow.pl

Oddział Nadzoru Epidemiologii
Zwalczanie chorób zakaźnych: (12) 25-49-449
Szczepienia ochronne: (12) 25-49-448
Higiena lecznictwa: (12) 25-49-451
ep@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania
(12) 25-49-433
hz@wsse.krakow.pl

Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia
i Procesów Nauczania
(12) 25-49-434
hz@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy i Ochrony Radiacyjnej
(12) 25-49-598
hp@wsse.krakow.pl

Oddział Nadzoru Higieny Pracy i Ochrony Radiacyjnej
(12) 25-49-458
hp@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Środowiska
(12) 25-49-454
hk@wsse.krakow.pl

Oddział Nadzoru Higieny Środowiska
(12) 25-49-455
hk@wsse.krakow.pl

Kierownik Działu Laboratoryjnego
(12) 25-49-554
dzlab@wsse.krakow.pl

Dział Laboratoryjny
(12) 25-49-404
dzlab@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Mikrobiologii Klinicznej
(12) 25-49-492
kz@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii Klinicznej
(12) 25-49-584
kz@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badania Żywności
(12) 25-49-478
dzlab@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny Badania Żywności
(12) 25-49-471
dzlab@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badania Wody
(12) 25-49-464
dzlab@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny Badania Wody
(12) 25-49-484
dzlab@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badań i Pomiarów Instrumentalnych
(12) 25-49-526
ai@wsse.krakow.pl
labhr@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny Badań i Pomiarów Instrumentalnych
(12) 25-49-466
ai@wsse.krakow.pl
labhr@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny Badań i Pomiarów Instrumentalnych – obszar badań higieny radiacyjnej
(12) 25-49-459
ai@wsse.krakow.pl
labhr@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego w Tarnowie
(12) 25-49-571
lab_tarnow@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny w Tarnowie
(12) 25-49-573
lab_tarnow@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego w Wadowicach
(12) 25-49-591
lab_wadowice@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny w Wadowicach
(12) 25-49-594
lab_wadowice@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Organizacyjno-Prawnego
(12) 25-49-417
org@wsse.krakow.pl

Oddział Organizacyjno-Prawny
(12) 25-49-405
org@wsse.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
(12) 25-49-444
rp@wsse.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej
(12) 25-49-405
org@wsse.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy / Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej
(12) 25-49-446
bhp@wsse.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(12) 25-49-416
kryzys@wsse.krakow.pl

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości w Laboratorium
(12) 25-49-527
j.krol@wsse.krakow.pl

Główny Specjalista ds. Zapewnienia Jakości w Nadzorze
(12) 25-49-558
j.zak@wsse.krakow.pl

Kierownik Sekcji Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz
(12) 25-49-558
sm@wsse.krakow.pl

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz
(12) 25-49-423
sm@wsse.krakow.pl

Kierownik Działu Ekonomicznego / Główny Księgowy
(12) 25-49-403
b.gorka@wsse.krakow.pl

Dział Ekonomiczny
(12) 25-49-442
b.gorka@wsse.krakow.pl

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
(12) 25-49-480

Kierownik Oddziału Administracyjnego
(12) 25-49-443
kancelaria@wsse.krakow.pl

Oddział Administracyjny
(12) 25-49-555
kancelaria@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Technicznego
(12) 25-49-418
oag@wsse.krakow.pl

Oddział Techniczny
(12) 25-49-425
oag@wsse.krakow.pl

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
(12) 25-49-410
m.siudak@wsse.krakow.pl

Sekcja Zamówień Publicznych
(12) 25-49-468
m.siudak@wsse.krakow.pl

Kierownik Sekcji Kadrowej
(12) 25-49-519
apk@wsse.krakow.pl

Sekcja Kadrowa
(12) 25-49-453
apk@wsse.krakow.pl

Pomoc Zdalna (TeamViewer WSSE)

 
Wyświetl mapę

Program edukacji antytytoniowej dla szkół podstawowych

Skala biernego narażenia dzieci na dym tytoniowy jest ogromna. Według danych z Raportu – „Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce” (WHO, 2009) codziennieokoło 4 mln polskich dzieci wdycha biernie w domu lub miejscach publicznych dym tytoniowy.

W 2007 roku 48% dorosłych Polaków przyznało się, że pali lub paliło w obecności dzieci. Większość rodziców nie chroni dzieci przed mimowolnym wdychaniem dymu tytoniowego w domu. W Polsce w 67% gospodarstw domowych dzieci biernie palą tytoń. Dla porównania w krajach skandynawskich ten odsetek jest znacznie niższy (Finlandia – 8%, Szwecja – 15%).

 
Dziecko opuszczając przedszkole i rozpoczynając naukę w szkole podstawowej ma przed sobą ważny i trudny etap w życiu. Poznaje normy obowiązujące w nowej grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Ponadto nawiązuje kontakty ze starszymi uczniami, często naśladując ich negatywne zachowania (np. palenie papierosów). Uczniowie klas młodszych jeszcze nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów.
 
Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci należących właśnie do tej grupy wiekowej.
 
CEL  GŁÓWNY  PROGRAMU
Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.
 
CELE   SZCZEGÓŁOWE
1. Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
2. Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu
3. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
4. Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą w ich obecności.
 
ADRESACI   PROGRAMU
Uczniowie klas I – III szkół podstawowych.
 
REALIZATORZY  PROGRAMU
· Nauczyciele;
· Inni przedstawiciele środowiska szkolnego, np. pielęgniarki szkolne.
 
CZAS TRWANIA PROGRAMU
Lata 2010 – 2013
 
ORGANIZATORZY PROGRAMU
· Główny Inspektorat Sanitarny
· Państwowa Inspekcja Sanitarna – WSSE  i PSSE (19)

KOORDYNATORZY PROGRAMU

· Poziom krajowy – GIS
· Poziom wojewódzki – WSSE
· Poziom lokalny – PSSE
· Poziom szkolny – w koordynatorzy w szkołach
 
PARTNERZY PROGRAMU
· Ministerstwo Edukacji Narodowej
· Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu
· na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym- jednostki samorządu terytorialnego, placówki ochrony zdrowia
 
Program zakłada przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowychwg zaproponowanych scenariuszy zajęć:
– Zajęcia 1. Co to jest zdrowie?
cel: uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia
– Zajęcia 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
cel: kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
– Zajęcia 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
cel: uświadomienie dzieciom, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, Przekazanie informacji o biernym paleniu
– Zajęcia 4.Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
cel: Wykształcenie u dzieci postawy gotowości do radzenia sobie w sytuacjach, gdy ich zdrowie jest zagrożone
– Zajęcia 5. Nie pal przy mnie, proszę
cel: Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,  gdy inni ludzie palą przy nich papierosy
 

Pliki do pobrania:

Zadania stacji

Zasadniczym celem naszej działalności, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspecji Sanitarnej,  jest ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników  środowiska w którym żyjemy i zapobieganie powstawaniu chorób. Nasze działania prowadzone są w obszarach, które mają zabezpieczać realizację wspomnianego celu i dotyczą:
  • sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, polegającego m.in. na uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego i wymagań higieniczno-sanitarnych określonych dla budownictwa,
  • sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów higienicznych i zdrowotnych określonych dla poszczególnych obszarów naszego życia, takich jak środowisko domowe, szkoła, praca czy szeroko rozumiana żywność i żywienie,
  • prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób wynikających z warunków pracy,
  • inicjowania i prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej zmierzającej do kształtowania właściwych postaw i zachowań zdrowotnych
Powyższe działania realizujemy za pomocą jednostek organizacyjnych, których najważniejsze zadania zostały umieszczone na naszej stronie. Pełny zakres działań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie został określony w Regulaminie Organizacyjnym zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Historia

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie powstała w 1952 roku na bazie krakowskiej filii Państwowego Zakładu Higieny. Na jej czele stanął dr Mieczysław Bilek, który pełnił swoje obowiązki przez kolejne 28 lat. Dzięki jego działalności WSSE w Krakowie szybko stała się Stacją uważaną za wzorcową w całej Polsce. Przyjeżdżali tu pracownicy innych stacji, aby poznawać wprowadzone rozwiązania organizacyjne i naukowe. 
Dzisiaj działalność Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie prowadzona jest w ramach Działu Nadzoru Sanitarnego oraz Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, które wykonują zadania nadzorowe i informacyjne w zakresie określonym Ustawią o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W skład Działu Nadzoru wchodzi siedem Oddziałów Nadzoru, w tym: Higiena Komunalna, Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higiena Pracy, Higiena Radiacyjna, Epidemiologia, Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny oraz Oddział Statystyki, Planowania i Analiz. Z kolei Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia składa się z Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży, który pełni funkcje nadzorowe, oraz Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, którego zadaniem jest popularyzowanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych w naszym społeczeństwie. 
Drugim obszarem działalności WSSE jest Dział Laboratoryjny, gdzie wykonywane są badania w laboratoriach: Mikrobiologii i Parazytologii, Analiz Instrumentalnych, Higieny Komunalnej, Higieny Żywności i Żywienia, Higieny Pracy, Higieny Radiacyjnej oraz Pożywek.
Taka organizacja pracy WSSE umożliwia oddziałom sprawującym funkcje nadzorowe nie tylko szybkie reagowanie na powstające zagrożenia, ale również zapewnia niezależność wykonywanych badań. Sprawne i kompetentne wykonywanie naszych zadań zapewniają prawno-administracyjne jednostki organizacyjne WSSE.
WSSE w Krakowie, wraz z 19 powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi znajdującymi się na terenie Małopolski, działa w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm).
Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszar naszego województwa jest Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który jest równocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Kontakt

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

NIP: 677-10-27-767
REGON: 000297394

Godziny pracy WSSE w Krakowie
poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek – piątek: 7:30 – 15:05

Punkt informacyjny:
tel. (+48 12) 25-49-555
fax (+48 12) 41-62-093
e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl
 

Godziny pracy WSSE w Krakowie:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:05

Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:05

Kasa:
poniedziałek 7:30 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:05
(począwszy od dnia 1 maja 2012 r. – przerwa w funkcjonowaniu kasy codziennie w godzinach od 11:15 do 11:30)

Punkt poboru próbek materiału biologicznego:
przyjmowanie próbek:
poniedziałek – piątek 7:30 – 11:00
wydawanie wyników: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:00 ( parter pokój nr 13)

Punkt przyjmowania próbek  (biologiczna kontrola procesu sterylizacji):
poniedziałek – piątek 08:00 – 14:00 (parter pokój 13)

Punkt przyjmowania próbek żywności do badań fizykochemicznych:
poniedziałek – piątek 7:30 – 14:00 ( parter pokój nr 10)

Punkt przyjmowania próbek żywności do badań mikrobiologicznych żywności, kosmetyków i wymazów sanitarnych :
poniedziałek – środa 7:30 – 14:00 ( parter pokój nr 10),

po wcześniejszym uzgodnieniu  tel. 12  25 49 520.

Punkt przyjmowania próbek wody do badań fizykochemicznych:
poniedziałek – piątek 7:30 – 14:00 ( parter pokój nr 19 )

 

Punkt przyjmowania próbek wody do badań mikrobiologicznych:
poniedziałek – czwartek 7:30 – 14:00 ( parter pokój nr 19 )

 
 
Kontakt do komórek organizacyjnych
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – KLIKNIJ

 

TELEFON ALARMOWY !
667 881 188*

*czynny w godzinach od 16.00 do 7.00, a w soboty i dni ustawowo wolne od pracy telefon alarmowy czynny całą dobę w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji w przypadkach wystąpienia Sytuacji Kryzysowej w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
W przypadku zgłoszeń :
  • zgłoszeń dotyczących podejrzenia o zbiorowe zatrucia pokarmowe;
  • podejrzenia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
  • podejrzenia zanieczyszczenia zbiorowych ujęć wodnych;
Prosimy kontaktować się bezpośrednio z numerami alarmowymi właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznymi z terenu woj. małopolskiego – zakładka Stacje powiatowe