Aktualności

Do Stacji

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Krakowie

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
e-mail: wsse@wsse.krakow.pl

Identyfikator ePUAP: /wssekrakow/skrytka

NIP: 677-10-27-767
REGON: 000297394

Godziny pracy
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:05

Punkt informacyjny – Dziennik Podawczy:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:05

Sekretariat Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
sekretariat@wsse.krakow.pl

Sekretariat Zastępcy Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
sekretariat@wsse.krakow.pl

Punkt przyjmowania próbek materiału klinicznego

Punkt przyjmowania próbek – biologiczna kontrola procesu sterylizacji

Punkt przyjmowania próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych

Punkt przyjmowania próbek żywności do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych

Kontakt dla przedstawicieli mediów
rzecznik@wsse.krakow.pl

Kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
oz@wsse.krakow.pl

Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
oz@wsse.krakow.pl

Kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii
ep@wsse.krakow.pl

Oddział Nadzoru Epidemiologii
Zwalczanie chorób zakaźnych
Szczepienia ochronne
Higiena lecznictwa
ep@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania
hz@wsse.krakow.pl

Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia
i Procesów Nauczania
hz@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy i Ochrony Radiacyjnej
hp@wsse.krakow.pl

Oddział Nadzoru Higieny Pracy i Ochrony Radiacyjnej
hp@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Środowiska
hk@wsse.krakow.pl

Oddział Nadzoru Higieny Środowiska
hk@wsse.krakow.pl

Kierownik Działu Laboratoryjnego
dzlab@wsse.krakow.pl

Dział Laboratoryjny
dzlab@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Mikrobiologii Klinicznej
kz@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii Klinicznej
kz@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badania Żywności
dzlab@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny Badania Żywności
dzlab@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badania Wody
dzlab@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny Badania Wody
dzlab@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badań i Pomiarów Instrumentalnych
ai@wsse.krakow.pl
labhr@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny Badań i Pomiarów Instrumentalnych
ai@wsse.krakow.pl
labhr@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny Badań i Pomiarów Instrumentalnych – obszar badań higieny radiacyjnej
ai@wsse.krakow.pl
labhr@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego w Tarnowie
lab_tarnow@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny w Tarnowie
lab_tarnow@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego w Wadowicach
lab_wadowice@wsse.krakow.pl

Oddział Laboratoryjny w Wadowicach
lab_wadowice@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Organizacyjno-Prawnego
org@wsse.krakow.pl

Oddział Organizacyjno-Prawny
org@wsse.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
rp@wsse.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej
org@wsse.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy / Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej
bhp@wsse.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
kryzys@wsse.krakow.pl

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości w Laboratorium
j.krol@wsse.krakow.pl

Kierownik Sekcji Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz
sm@wsse.krakow.pl

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz
sm@wsse.krakow.pl

Kierownik Działu Ekonomicznego / Główny Księgowy
b.gorka@wsse.krakow.pl

Dział Ekonomiczny
b.gorka@wsse.krakow.pl

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Kierownik Oddziału Administracyjnego
kancelaria@wsse.krakow.pl

Oddział Administracyjny
kancelaria@wsse.krakow.pl

Kierownik Oddziału Technicznego
oag@wsse.krakow.pl

Oddział Techniczny
oag@wsse.krakow.pl

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
m.siudak@wsse.krakow.pl

Sekcja Zamówień Publicznych
m.siudak@wsse.krakow.pl

Kierownik Sekcji Kadrowej
apk@wsse.krakow.pl

Sekcja Kadrowa
apk@wsse.krakow.pl

Pomoc Zdalna (TeamViewer WSSE)

Wyświetl mapę

Program edukacji antytytoniowej dla szkół podstawowych

Skala biernego narażenia dzieci na dym tytoniowy jest ogromna. Według danych z Raportu – „Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce” (WHO, 2009) codziennieokoło 4 mln polskich dzieci wdycha biernie w domu lub miejscach publicznych dym tytoniowy.

W 2007 roku 48% dorosłych Polaków przyznało się, że pali lub paliło w obecności dzieci. Większość rodziców nie chroni dzieci przed mimowolnym wdychaniem dymu tytoniowego w domu. W Polsce w 67% gospodarstw domowych dzieci biernie palą tytoń. Dla porównania w krajach skandynawskich ten odsetek jest znacznie niższy (Finlandia – 8%, Szwecja – 15%).

 
Dziecko opuszczając przedszkole i rozpoczynając naukę w szkole podstawowej ma przed sobą ważny i trudny etap w życiu. Poznaje normy obowiązujące w nowej grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Ponadto nawiązuje kontakty ze starszymi uczniami, często naśladując ich negatywne zachowania (np. palenie papierosów). Uczniowie klas młodszych jeszcze nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów.
 
Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci należących właśnie do tej grupy wiekowej.
 
CEL  GŁÓWNY  PROGRAMU
Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.
 
CELE   SZCZEGÓŁOWE
1. Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
2. Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu
3. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
4. Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą w ich obecności.
 
ADRESACI   PROGRAMU
Uczniowie klas I – III szkół podstawowych.
 
REALIZATORZY  PROGRAMU
· Nauczyciele;
· Inni przedstawiciele środowiska szkolnego, np. pielęgniarki szkolne.
 
CZAS TRWANIA PROGRAMU
Lata 2010 – 2013
 
ORGANIZATORZY PROGRAMU
· Główny Inspektorat Sanitarny
· Państwowa Inspekcja Sanitarna – WSSE  i PSSE (19)

KOORDYNATORZY PROGRAMU

· Poziom krajowy – GIS
· Poziom wojewódzki – WSSE
· Poziom lokalny – PSSE
· Poziom szkolny – w koordynatorzy w szkołach
 
PARTNERZY PROGRAMU
· Ministerstwo Edukacji Narodowej
· Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu
· na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym- jednostki samorządu terytorialnego, placówki ochrony zdrowia
 
Program zakłada przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowychwg zaproponowanych scenariuszy zajęć:
– Zajęcia 1. Co to jest zdrowie?
cel: uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia
– Zajęcia 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
cel: kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
– Zajęcia 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
cel: uświadomienie dzieciom, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, Przekazanie informacji o biernym paleniu
– Zajęcia 4.Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
cel: Wykształcenie u dzieci postawy gotowości do radzenia sobie w sytuacjach, gdy ich zdrowie jest zagrożone
– Zajęcia 5. Nie pal przy mnie, proszę
cel: Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,  gdy inni ludzie palą przy nich papierosy
 

Pliki do pobrania:

Zadania stacji

Zasadniczym celem naszej działalności, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspecji Sanitarnej,  jest ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników  środowiska w którym żyjemy i zapobieganie powstawaniu chorób. Nasze działania prowadzone są w obszarach, które mają zabezpieczać realizację wspomnianego celu i dotyczą:
  • sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, polegającego m.in. na uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego i wymagań higieniczno-sanitarnych określonych dla budownictwa,
  • sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów higienicznych i zdrowotnych określonych dla poszczególnych obszarów naszego życia, takich jak środowisko domowe, szkoła, praca czy szeroko rozumiana żywność i żywienie,
  • prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób wynikających z warunków pracy,
  • inicjowania i prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej zmierzającej do kształtowania właściwych postaw i zachowań zdrowotnych
Powyższe działania realizujemy za pomocą jednostek organizacyjnych, których najważniejsze zadania zostały umieszczone na naszej stronie. Pełny zakres działań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie został określony w Regulaminie Organizacyjnym zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Historia

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie powstała w 1952 roku na bazie krakowskiej filii Państwowego Zakładu Higieny. Na jej czele stanął dr Mieczysław Bilek, który pełnił swoje obowiązki przez kolejne 28 lat. Dzięki jego działalności WSSE w Krakowie szybko stała się Stacją uważaną za wzorcową w całej Polsce. Przyjeżdżali tu pracownicy innych stacji, aby poznawać wprowadzone rozwiązania organizacyjne i naukowe. 
Dzisiaj działalność Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie prowadzona jest w ramach Działu Nadzoru Sanitarnego oraz Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, które wykonują zadania nadzorowe i informacyjne w zakresie określonym Ustawią o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W skład Działu Nadzoru wchodzi siedem Oddziałów Nadzoru, w tym: Higiena Komunalna, Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higiena Pracy, Higiena Radiacyjna, Epidemiologia, Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny oraz Oddział Statystyki, Planowania i Analiz. Z kolei Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia składa się z Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży, który pełni funkcje nadzorowe, oraz Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, którego zadaniem jest popularyzowanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych w naszym społeczeństwie. 
Drugim obszarem działalności WSSE jest Dział Laboratoryjny, gdzie wykonywane są badania w laboratoriach: Mikrobiologii i Parazytologii, Analiz Instrumentalnych, Higieny Komunalnej, Higieny Żywności i Żywienia, Higieny Pracy, Higieny Radiacyjnej oraz Pożywek.
Taka organizacja pracy WSSE umożliwia oddziałom sprawującym funkcje nadzorowe nie tylko szybkie reagowanie na powstające zagrożenia, ale również zapewnia niezależność wykonywanych badań. Sprawne i kompetentne wykonywanie naszych zadań zapewniają prawno-administracyjne jednostki organizacyjne WSSE.
WSSE w Krakowie, wraz z 19 powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi znajdującymi się na terenie Małopolski, działa w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm).
Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszar naszego województwa jest Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który jest równocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Kontakt

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

NIP: 677-10-27-767
REGON: 000297394

Godziny pracy WSSE w Krakowie
poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek – piątek: 7:30 – 15:05

Punkt informacyjny:
e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl

 

Godziny pracy WSSE w Krakowie:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:05

Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:05

Kasa:
poniedziałek 7:30 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:05
(począwszy od dnia 1 maja 2012 r. – przerwa w funkcjonowaniu kasy codziennie w godzinach od 11:15 do 11:30)

Punkt poboru próbek materiału biologicznego:
przyjmowanie próbek:
poniedziałek – piątek 7:30 – 11:00
wydawanie wyników: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:00 ( parter pokój nr 13)

Punkt przyjmowania próbek  (biologiczna kontrola procesu sterylizacji):
poniedziałek – piątek 08:00 – 14:00 (parter pokój 13)

Punkt przyjmowania próbek żywności do badań fizykochemicznych:
poniedziałek – piątek 7:30 – 14:00 ( parter pokój nr 10)

Punkt przyjmowania próbek żywności do badań mikrobiologicznych żywności, kosmetyków i wymazów sanitarnych :
poniedziałek – środa 7:30 – 14:00 ( parter pokój nr 10),

po wcześniejszym uzgodnieniu  tel. 12  25 49 520.

Punkt przyjmowania próbek wody do badań fizykochemicznych:
poniedziałek – piątek 7:30 – 14:00 ( parter pokój nr 19 )

 

Punkt przyjmowania próbek wody do badań mikrobiologicznych:
poniedziałek – czwartek 7:30 – 14:00 ( parter pokój nr 19 )

Kontakt do komórek organizacyjnych
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – KLIKNIJ

TELEFON ALARMOWY !

*czynny w godzinach od 16.00 do 7.00, a w soboty i dni ustawowo wolne od pracy telefon alarmowy czynny całą dobę w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji w przypadkach wystąpienia Sytuacji Kryzysowej w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
W przypadku zgłoszeń :
  • zgłoszeń dotyczących podejrzenia o zbiorowe zatrucia pokarmowe;
  • podejrzenia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
  • podejrzenia zanieczyszczenia zbiorowych ujęć wodnych;
Prosimy kontaktować się bezpośrednio z numerami alarmowymi właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznymi z terenu woj. małopolskiego – zakładka Stacje powiatowe

.

ARS

strona w trakcie budowy

Bieg po zdrowie

strona w trakcie budowy