XV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do udziału w XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2020/2021.

Szkoły, które posiadają konto w Programie proszone są o zalogowanie  i wypełnienie Deklaracji przystąpienia do nowej edycji  (loginem jest adres e-mail szkoły, hasło można wygenerować nowe http://www.trzymajforme.pl/index/password.php?p=6

Szkoły, które nie posiadają konta, proszone są o dokonanie rejestracji online i następnie wypełnienie Deklaracji przystąpienia do nowej edycji  http://www.trzymajforme.pl/register/

W celu uzyskania pakietu materiałów edukacyjnych zgłoszenia do Programu należy składać w terminie do 30 października 2020 r.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców opublikowała na stronie internetowej Regulamin XV edycji Programu „Trzymaj Formę!” https://www.trzymajforme.pl/regulamin

Założenia Programu:

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 1. Program może być realizowany w szkołach podstawowych w klasach V-VIII.
 2. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.
 3. Projekty realizowane przez zainteresowane szkoły powinny służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży.
 4. Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.
  Projekty powinny łączyć aktywność uczniów, spełnienie ich oczekiwań, zaangażowanie otoczenia szkoły i społeczności lokalnej z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy we wskazanym zakresie. Projekty muszą się zakończyć prezentacją uzyskanych rezultatów.
 5. Przedmiotem projektów realizowanych w ramach programu „Trzymaj Formę!” nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych.
 6. Żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji programu.
 7. Projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych.
 8. Projekty powinien składać się z czterech etapów – przygotowania, planowania, realizacji i prezentacji. Uczniowie muszą być aktywni we wszystkich etapach. Podczas przygotowania uczniowie wspólnie z nauczycielem opracowują tematy i cele projektu, później planują pracę, opracowują harmonogram i kryteria wykonania i przedstawiają rezultaty.
 9. Po zakończeniu realizacji każdej edycji programu, szkolni koordynatorzy przygotują sprawozdanie opisujące wykonanie programu i prześlą je do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na poziomie krajowym organizatorzy programu dokonają podsumowania i oceny realizacji programu, która będzie podstawą propozycji zmian kolejnej edycji programu.

 

Źródło: www.trzymajforme.pl