Aktualności

Szkolenie dla szkolnych i powiatowych koordynatorów programów edukacyjnych „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?”

W bieżącym roku szkolnym na terenie województwa małopolskiego Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei rozpoczyna realizację dwóch programów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych:

 • „Znamię! Znam je?” w zakresie profilaktyki czerniaka. Celem programu jest zwiększenie wiedzy na temat czerniaka (jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry), zachęcanie do regularnego samobadania skóry, przekazanie wiedzy o czynnikach ryzyka zachorowania oraz profilaktyce. Patronat honorowy nad programem objął Główny Inspektor Sanitarny, patronat merytoryczny Akademia Czerniaka.
 • ,,Podstępne WZW”, który ma na celu zwiększenie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C. Patronat honorowy nad programem objął Główny Inspektor Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Hepatologiczne.

Więcej „Szkolenie dla szkolnych i powiatowych koordynatorów programów edukacyjnych „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?””

Pliki do pobrania:

Dobry przepis na bezpieczeństwo – kampania

Dobry przepis na bezpieczeństwo”kampania prewencyjno-kontrolna organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy, skierowana do branży przetwórstwa mięsnego (www.bhpnatak.pl).

Celem kampanii jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji.

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Dinfo 147927 1280ział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie informuje, iż w związku z dniem wolnym przypadającym na 1 listopada 2019 r., w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek do badań:
    – kału w dniu 30 października 2019 r.
    – wody, żywności w dniach 28 – 30 października 2019 r.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 4 listopada 2019 r.

Relacja z konferencji ,,Zdrowie najwyższym dobrem i celem – historia i efekty 100 lat działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce”

Z okazji obchodów Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce 30 września 2019 roku w Kopalni Soli Wieliczka odbyła się okolicznościowa, uroczysta konferencja nt.: ,,Zdrowie najwyższym dobrem i celem – historia i efekty 100 lat działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce”. Wydarzenie było okazją do przypomnienia historii, podsumowania obecnej działalności, a także podkreślenia wagi wyzwań, które stoją przed współczesnymi służbami sanitarnymi.

Współorganizatorem tej uroczystej konferencji byli Prezydenci Miast i Starostowie Powiatowi województwa małopolskiego.

 Patronat nad konferencją objęli Pan Minister Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski oraz Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Więcej „Relacja z konferencji ,,Zdrowie najwyższym dobrem i celem – historia i efekty 100 lat działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce””

Szkolenie „Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych  i mikrobiologicznych” w dniu 30.10.2019 r. – brak wolnych miejsc!

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych  i mikrobiologicznych”, które odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. w siedzibie  Stacji, ul. Prądnicka 76, sala nr 3, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pobierających próbki wody do badań w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w przedsiębiorstwach wodociągowych lub laboratoriach, nie będących pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1152).

Więcej „Szkolenie „Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych  i mikrobiologicznych” w dniu 30.10.2019 r. – brak wolnych miejsc!”

Oświadczenie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

W związku z zamieszczonym w dniu 17 września 2019 nieprawdziwym materiałem na Twitterze @OILWarszawa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, podanego dalej przez @MyPacjenci Fundację MY PACJENCI, na podstawie opracowanego przez tę Fundację raportu dotyczącego informacji że „normy sanitarne dla szpitali nie są przestrzegane. Według kontroli Sanepidu 164 ośrodki odnotowały uchybienia o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pacjentów” pragnę poinformować i oświadczyć, iż na terenie województwa Małopolskiego nie było i nie ma ani jednego (!) podmiotu leczniczego, w którym małopolskie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdziłyby uchybienia mające krytyczny lub znaczny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.

Jarosław Foremny
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kraków, 18 września 2019 r.

Nowelizacja ustawy „Prawo atomowe”

W Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 poz. 1593 ). Ustawa wejdzie
w życie 23 września 2019 r.. Zmiany przepisów mają na celu zapewnienie jak najlepszego poziomu ochrony radiologicznej w Polsce, dostosowując go do europejskich i światowych standardów w tym dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (tzw. dyrektywę BSS).

Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian w dotychczasowych przepisach dotyczących ochrony radiologicznej ogółu ludności, pracowników oraz pacjentów m.in.:

 1. obowiązek uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przez jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych w zakresie stomatologii ( m.in. pantomografia, cefalometria, CBCT). Obowiązek ten nie dotyczy nadal jednostek użytkujących wyłącznie rentgenowskie aparaty stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych oraz urządzeń służących wyłącznie do densytometrii kości;
 2. nowe zasady przeprowadzania wewnętrznych audytów klinicznych w jednostkach ochrony zdrowia;
 3. brak obowiązku posiadania inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach RTG w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu;
 4. regulacje odnośnie obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej oraz inspektora ochrony radiologicznej;
 5. nowe zasady szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta dla osób wykonujących
  i nadzorujący medyczne procedury radiologiczne;
 6. regulacje prawne związane z narażeniem na radon i produkty jego rozpadu w budynkach mieszkalnych, miejscach pracy oraz pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi;
 7. regulacje prawne dotyczące obrazowania pozamedycznego osób z ogółu ludności.

Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1593/1

przyg. Paweł Kwietniowski

Więcej o: Szkolenie „Bezpieczne grzybobranie” 9.09.2019 r.

Szkolenie „Bezpieczne grzybobranie” 9.09.2019 r.

Urozmaicają posiłki ale równie często są ich podstawą. Grzyby, bo o nich mowa na stałe wpisały się w tradycje polskiej kuchni a ich zbieranie to jedna z ulubionych form relaksu wielu Polaków. Mimo to, nadal funkcjonuje wiele mitów związanych z rozróżnianiem gatunków grzybów jadalnych i trujących. Umiejętność rozpoznawania grzybów jest niezbędna aby uniknąć zatrucia, które może być śmiertelne. Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie organizuje bezpłatne szkolenie „Bezpieczne grzybobranie” podczas, którego prelegenci rozwieją wszelkie wątpliwości.

Więcej „Szkolenie „Bezpieczne grzybobranie” 9.09.2019 r.”

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

info 147927 1280Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie informuje, iż w związku z dniem wolnym przypadającym na 15 sierpnia 2019 r., w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek do badań wody, żywności oraz kału w dniach 12-14 sierpnia 2019 r.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 19 sierpnia 2019 r.