Aktualności

Konferencja pt. „Żywienie dzieci w żłobkach” – 27.09.2018 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa zapraszają na konferencję pt.: „Żywienie dzieci w żłobkach”*., odbywającą się w ramach Kampanii „Zdrowe żywienie = mądre myślenie”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 września 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.15 w Urzędzie Miasta Krakowa (Sala Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1). Od 9.30 do 10.00 będzie odbywać się rejestracja uczestników.

Celem konferencji jest dostarczenie jej uczestnikom praktycznych wskazówek jak prowadzić żywienie dzieci w żłobkach zgodnie z obowiązującymi normami żywienia.

Wykłady wygłoszą przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, dietetycy i edukatorzy żywieniowi.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów żłobków, ajentów i intendentów odpowiedzialnych za planowanie żywienia zbiorowego w żłobkach.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie jednej osoby z placówki.

Osoby chętne prosimy o przesłanie zgłoszenia na formularzu (Zał. 1.) do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w terminie do 25 września br., drogą mailową: oz@wsse.krakow.pl lub faxem: (12) 41 62 093.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku.

Informujemy, że zaświadczenia wydawane będą wyłącznie po zakończeniu konferencji.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel.: (12) 25 49 429 lub (12) 25 49 503.

 

Podsumowanie II edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w woj. małopolskim

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie woj. małopolskiego realizowana była II edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych (9-10 lat).

Głównym celem programu było zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

Program realizowany był z wykorzystaniem zróżnicowanych metod aktywizujących, atrakcyjnych dla odbiorców w tej grupie wiekowej. Nauczyciele zostali wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne – podręczniki i plakaty a uczniowie w zeszyty ćwiczeń. Podczas cyklu zajęć (5-7 godzin lekcyjnych), uczniowie zdobyli wiedzę na temat szkodliwości i kosztów palenia, technik asertywnej odmowy oraz korzyści jakie niesie ze sobą życie wolne od nałogów.

II edycja programu  „Bieg po zdrowie” realizowana była na terenie Małopolski w 1484 szkołach podstawowych, a działaniami  programowymi objętych zostało 11 373 uczniów z 622 klas IV. W programie uczestniczyło także 9946 rodziców i opiekunów.

Podobnie jak w roku ubiegłym, program „Bieg po zdrowie” spotkał się z pozytywnym odbiorem prowadzących (średnia ocen: 4,75) i jej uczestników – uczniów (średnia ocen: 4,77), ich rodziców/opiekunów (średnia ocen: 4,56).

W przeważającej większości szkół (92%) program został zrealizowany zgodnie z założeniami, a 44% szkół rozszerzyło program o dodatkowe działania t.j.: projekcje filmów i nagrywanie filmików edukacyjnych, przygotowanie i przedstawianie prezentacji multimedialnych, udział dzieci w pogadankach z palaczami i byłymi palaczami, udział rodziców w spotkaniach z ekspertami, udział w eventach i zawodach sportowych np. bieg antynikotynowy, wykonywanie prac plastycznych, układanie haseł i wierszy oraz rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce antynikotynowej, tworzenie komiksów tematycznych, nauka piosenek, wykonywanie gazetek szkolnych, przygotowywanie i udział w przedstawieniach profilaktycznych, przeprowadzenie doświadczeń i eksperymentów ukazujących szkodliwy wpływ dymu tytoniowego na organizm, organizacja obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia i Światowego Dnia Bez Tytoniu, organziacja festynów rodzinnych, wycieczki edukacyjne, spotkania integracyjne, organizacja i udział w konkursach o tematyce prozdrowotnej.

Wszystkim zaangażowanym w  realizację programu serdecznie dziękujemy. Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasze wspólne wysiłki zaowocują w przyszłości dobrym zdrowiem naszych dzieci, tworząc tym samym środowisko wolne od dymu tytoniowego.

W roku szkolnym 2018/2019 w woj. małopolskim będzie realizowana III edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w woj. małopolskim (Zał. 1).

Pliki do pobrania:

Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych

Ministerstwo Zdrowia i Instytut Matki i Dziecka w ramach działań podejmowanych na rzecz promocji szczepień, skierowanej do lekarzy rodzinnych i pediatrów, organizują konferencję naukowo-szkoleniową pn. „Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych”. Konferencja odbędzie się w sobotę, 29 września 2018 roku w Instytucie Matki i Dziecka, przy ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie. Informacja o konferencji została zamieszczona na stronie Instytutu. Link do zaproszenia:
http://www.imid.med.pl/pl/aktualnosci/konferencja-szczepienia-ochronne-jak-zachecic-nieprzekonanych

Konferencja została przewidziana dla 150 osób, tym samym liczba zgłoszeń jest ograniczona. Udział uczestników jest bezpłatny. Osoby zainteresowane muszą wysłać zgłoszenie do udziału w konferencji zgodnie z informacją podaną na stronie Instytutu.

Adres strony MZ, gdzie został zamieszczony komunikat:

https://www.gov.pl/zdrowie/zapraszamy-do-wziecia-udzialu-w-konferencji-szczepienia-ochronne-jak-zachecic-nieprzekonanych

Podsumowanie realizacji XII edycji Ogólnopolskiego Programu Trzymaj Formę! w województwie małopolskim

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie woj. małopolskiego po raz XII realizowaliśmy Program Trzymaj Formę!. Uczestniczyło w nim aż 715 placówek z Małopolski! Program niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem, co potwierdza fakt, iż 541 szkół zadeklarowało, że bierze udział w każdej edycji, natomiast dla 39 szkół ta edycja była pierwszą w której wzięli udział.

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Podejmowane działania służą zwiększeniu wiedzy uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

W roku szkolnym 2017/2018 w działaniach programowych w Małopolsce uczestniczyło łącznie 50 476 uczniów, w tym:

 • 15 591 uczniów klas II-III gimnazjum
 • 34 885 uczniów klas V-VII szkoły podstawowej.

Ponadto 11 430 uczniów sporadycznie uczestniczyło w działaniach realizowanych w ramach programu (nie realizując programu w całości). Można zatem powiedzieć, że w Małopolsce działaniami programowymi objęto 61 906 uczniów. W realizację programu zaangażowało się 3 904 szkolnych realizatorów (nauczycieli, pracowników szkoły).

Program Trzymaj Formę! podejmuje bardzo ważną tematykę. Otyłość uznawana jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku i stanowi jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Światowa Organizacja Zdrowia mówi wręcz o epidemii otyłości. W Polsce problem ten dotyczy już ponad 22% uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z tego też względu program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Serdecznie zachęcamy do realizacji programu w szkołach!

W przypadku nowo przystępujących szkół do programu chęć realizacji programu można zgłaszać do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w woj. małopolskim. Wykaz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych wraz danymi koordynatorów przekazujemy w załączeniu.

Zachęcamy do udziału!

Pliki do pobrania:

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Decyzją podjętą na 89 posiedzeniu Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, w dniu 4 lipca 2018 r., ogłoszono następujące komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw:

KOMUNIKAT I: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87).

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=908

KOMUNIKAT II: Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=909

KOMUNIKAT III: Ukazała się dyrektywa Komisji 2017/164/UE z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 200/39/WE i 2009/161/UE.Komunikaty Komisji ds NDS i NDN

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=910

KOMUNIKAT IV: Komisja Europejska pracuje nad kolejną dyrektywą ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=911

Pliki do pobrania:

UE - baner

baner 'Niepodległa'

Procedura uzyskiwania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg / uruchomienie pracowni rtg

Wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich wymaga zezwolenia (na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 792).

Zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz uruchamianie pracowni stosujących takie aparaty wydaje właściwy terenowo, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności ( Dz. U. 2015 r. poz. 1355 )

Zgodnie  z Art. 123 Ustawy Prawo Atomowe – kierownik jednostki organizacyjnej, który bez wymaganego zezwolenia podejmuje działalność polegającą na stosowaniu źródeł promieniowania jonizującego podlega karze pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Karta usług NR-03 dotycząca Wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni rtg oraz uruchomienie i stosowanie aparatów rtg zawiera wszelkie informacje o wymaganych dokumentach oraz terminie załatwienia sprawy przez MPWIS.

Wszystkie dokumenty po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaną zwrócone wnioskodawcy i należy je przechowywać w pracowni wraz z dokumentami wymienionymi poniżej w punkcie 2.

Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem, tj. m. in.:

1. Obowiązki inspektora ochrony radiologicznej pełni osoba posiadająca aktualne uprawnienia.

2. W pracowni znajdują się następujące dokumenty:

 • protokoły pomiarów dozymetrycznych,
 • ewidencja orzeczeń lekarskich stwierdzających dopuszczenie pracowników do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące wydane przez uprawnionego lekarza,
 • instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów,
 •  projekt pracowni lub gabinetu rtg (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji, zatwierdzonym przed uruchomieniem aparatu rtg przez MPWIS,
 • dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego,
 • instrukcja obsługi aparatu rentgenowskiego,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie testów akceptacyjnych/odbioryczych przez urządzenia radiologiczne,
 • zakładowy plan postępowania awaryjnego,
 • program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
 • program szkoleń pracowników zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące opracowany przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz dokument powierdzający jego realizację,
 • protokół kontroli wentylacji w pracowni i ciemni (protokół badania krotności wentylacji mechanicznej),
 • zbiór przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej i zasad stosowania źródeł promieniowania jonizującego w medycynie,
 • ewidencja osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące wraz z kwalifikacją do kategorii narażenia,
 • zapisy dotyczące wykonywanych testów kontroli jakości urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych,
 • ewidencja dawek otrzymywanych przez pracowników.

3. W pracowni rentgenowskiej znajdują się środki ochrony indywidualnej dla pracowników i pacjentów, dobrane odpowiednio do typu zainstalowanych aparatów rentgenowskich i rodzaju wykonywanych badań lub zabiegów radiologicznych.

4. Drzwi do pracowni rentgenowskiej oznakowano tablicą informacyjną ze znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizującym.

5. W pracowni rentgenowskiej znajduje się informacja o konieczności powiadamiania rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego o ciąży pacjentki.

6. Nowo instalowane urządzenia radiologiczne  podlegają testom odbiorczym przeprowadzanym po instalacji.

7. W pracowniach mammograficznych znajduje się aparatura i sprzęt do kontroli procesu obrazowania w zakresie przewidzianym w programie zarządzania jakością do wykonywania testów wewnętrznej kontroli parametrów technicznych.

Więcej o: #mamczasrozmawiac jak kobieta z kobietą

#mamczasrozmawiac jak kobieta z kobietą

W piątek 8 czerwca ruszyła nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy, o zdrowiu, w tym o tematach trudnych, takich jak
choroby przenoszone drogą płciową np. AIDS.

 

Więcej „#mamczasrozmawiac jak kobieta z kobietą”

Środki zastępcze. Gdzie możesz uzyskać pomoc?

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa niebezpieczne i nieznane substancje? Chcesz dowiedzieć się więcej na skutków zażywania dopalaczu? Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości leczenia i terapii? Gdzie uzyskać pomoc i wsparcie?

Poniżej znajduje się lista numerów telefonów, gdzie każdy może uzyskać pomoc. Masz wątpliwości i obawy, nie czekaj! Chodzi o życie Twoje i bliskich!

Więcej „Środki zastępcze. Gdzie możesz uzyskać pomoc?”