Szkolenie „Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych  i mikrobiologicznych” w dniu 30.10.2019 r. – brak wolnych miejsc!

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych  i mikrobiologicznych”, które odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. w siedzibie  Stacji, ul. Prądnicka 76, sala nr 3, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pobierających próbki wody do badań w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w przedsiębiorstwach wodociągowych lub laboratoriach, nie będących pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1152).

Program szkolenia w załączeniu – poniżej.

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej.  Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie osób pobierających próbki wody do badań przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Koszt szkolenia: dla uczestników spoza Państwowej Inspekcji Sanitarnej 120.00 zł netto + 23% VAT od osoby.

UWAGA!!!

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać na adres e-mailowy: hk@wsse.krakow.pl  w terminie do 20 października 2019 r.

Liczba uczestników: maksymalnie 10 (min. 5 osób, aby szkolenie mogło się odbyć). Decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizator szkolenia zastrzega sobie odwołanie szkolenie ze względu na zbyt małą liczbę uczestników oraz z przyczyn niezależnych od organizatora, których nie był w stanie przewiedzieć na etapie przygotowania szkolenia.

Opłatę należy uregulować na 5 dni przed datą szkolenia na niżej podane konto bankowe:
Bank: NBP O/O Kraków

Nr rachunku: 85 1010 1270 0037 0822 3100 0000

Jeśli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych istnieje możliwość obniżenia kosztów udziału stosując korzystniejszą stawkę VAT. Należy wypełnić stosowne oświadczenie – poniżej.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w wysokości 100% i braku dokonania zwrotu opłaty za udział w szkoleniu przez organizatora.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Pokrzywa, telefon: 12 25-49-463, e-mail: k.pokrzywa@wsse.krakow.pl